Årsmeldingar

Årsmelding/årsrapport 2013
Norsk Møbelfaglig Senter
Norsk Møbelfaglig Senter er eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for møbelhistorie. Senteret vart etablert i 1994. Sidan hausten 2004 har Norsk Møbelfaglig Senter vore ei museumsavdeling under Stiftinga Sunnmøre Museum.
Norsk Møbelfaglig Senter har hatt denne staben i 2013. Avdelingsleiar Kjetil Tandstad, 100 prosent stilling, og museumspedagog Magnhild Vatne i 20 prosent stilling. Eldar Høidal har vore engasjert 100 prosent med prosjektet Sunnmørssoga med arbeidsstad NMFS/heimekontor.
Formidling
«I tillegg til målgruppa born og unge skal SSM prioritere formidling som gir organisasjonen inntekter»
Utstilling: Utstillinga «Ver så god, sitt! vart opna 2012 over 180 kvm i andre etasje. Utstillinga var enkel og var open kvar dag måndag til og med fredag fram til over sommaren. Då vart dørene stengde for å byggje ut og oppgradere utstillinga til ei meir representativ fast utstilling. Utstillinga har vore utbygd med midlar frå fondet til Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter og gåver frå næringslivet. 50 museumsminiatyrar av europeiske designklassikarar er innkjøpt med støtte frå Sykkylven Gjensidige Branntrygdelag (60.000 kroner).
Den nye utstillinga tek sikte på å vise eit utval på 30 av dei møblane som er kåra til norske klassikarar. I tillegg vil utstillinga vise hundre år med norsk møbelindustri gjennom produkt, råvarer, reiskapar og utstyr og gi eit riss av internasjonal designutvikling. Bygging av utstillinga har gått noko seinare enn vi hadde rekna med og opnar etter planen i januar/februar 2014.
Skule: Vertskommunen Sykkylven (Kulturforum) hadde sett av 20.000 kroner til utvikling av formidling overfor skulen. Våren 2013 hadde vi besøk av 6. og 7. klasse (kunst og handverk) med for- og etterarbeid. 9. klasse (norsk og samfunnsfag) var også på besøk. Deira oppgåve var å velje seg ein representant for møbelindustrien og samle stoff om han for så å presentere det i plenum. Dei fekk også omvising ved Møbellaboratoriet. Dette opplegget blir også tilbod til skulane i 2014.
Veneforeining. Gjennom kulturkveldar/møte har også Veneforeininga til NMFS gjort ein innsats for formidling. Første møte handla om gründerens rolle, der blant andre møbelgründer Ragnar Sandnes tok del. Haustens kulturkveld handla presenterte den nye samanslutninga Furnia, som no satsar på møbelproduksjon i ein vanskeleg tid for industrien. Begge kulturkveldane hadde musikalske og verbale kulturinnslag.
Digital formidling: Det er lagt ut store mengder arkivstoff på heimesidene til NMFS- Arbeidet med å modernisere nettsidene har stoppa litt opp fordi SSM har forhandla om å skifte leverandør slik at planane om å legge ut større deler av bøker, artiklar og bildearkiv’(Lysholarkivet) ikkje har blitt vidareført i 2013. Facebook-gruppa Forum for møbelhistorie har hatt ein ganske fin medlemsauke og knyter møbelhistorisk interesserte frå heile landet saman.
Marknadsføring: NMFS blir marknadsført gjennom Destinasjonsselskapet Ålesund- Sunnmøre men har saman med SSM gått ut av ordninga Olavsrosa. I 2013 har ikkje NMFS fått gjort særlege framstøyt for å markere seg utanfor Sykkylven. Av økonomiske grunnar har vi vore i stand til å annonsere i regionpresse og lokalaviser/nærradioar utanfor Sykkylven.
Nettverk: NMFS har prioritert kontakt med andre museum i den grad det har vore økonomisk mogleg. Det gjeld felles møte innanfor SSM, deltaking i arrangementa til Musea i Møre og Romsdal (MIMR). Kjetil Tandstad og Eldar Høidal var også med på historikarsamlinga til HIFO i Sogndal våren 2013 utan at kostnadene vart belasta museet.
Forvalting
«I perioden skal SSM prioritere sikring av eigne samlingar med fokus på fysisk sikring, oppbevaring og registrering av samlingane».
NMFS har henta inn nye gjenstandar til samlingane, spesielt i samband med oppbygginga av den nye faste utstillinga, men på grunn av plassmangel, er museet restriktiv med inntak.
Det meste av gjenstandane som ikkje blir med i den faste utstillinga er i trygg forvaring i magasinet i Borgundgavlen. Eit fjernlager iv Tynesfabrikken i Sykkylven inneheld ein del tyngre maskinar og anna robust utstyr som står trygt. Men lokala er lyste ut for sal. Det er også lagra nokre større gjenstandar i løa til Espen Høidal. Flytting skulle skje i 2013, men vart ikkje noko av.
Innsamling: NMFS har kome eit stykke på veg når det gjeld å lage ein oppdatert samlingsplan. I planen skal vi ha med prioritert liste over kva gjenstandar og epokar vi vil satse på.
Registrering: Arbeidet med å leggje inn gjenstandane i Primus er delvis gjennomført. Det lukkast ikkje å fullføre innlegging i Primus i 2013 slik meininga var. Fotosamlinga Lyshol-arkivet er ferdig digitalisert, men må namnast og daterast og leggjast inn i Primus. Samlinga inneheldt vel 5000 foto av eldre møblar. Når dublettar er luka ut, blir talet foto i samlinga truleg rundt 3500.
Sikring: Det er ikkje sett i verk spesielle sikringstiltak for den faste samlinga. Innbrotssikring er akseptabel med gode dører og vindauge. Huset vi leiger lokale i, ligg rett overfor bustadhuset til utleigar. Brannsikring: Det er brannslange og naudutgangar i utstillingslokale i andre etasje. Lokala er i betong/gips og har godkjende branndører. Det er nytt elanlegg. Lokala er ikkje spesielt utsette for brann og det er ikkje gjort spesielle tiltak for brannsikring utover det som er nemnt.
Bygningsvedlikehald: Vi held til i eigne lokale, ytre vedlikehald blir gjort av utleigar. Uteområde er også utleigars ansvar.
Vedlikehald av utstillingsgjenstandar: Ein del av utstillingsgjenstandane kan ha større eller mindre skadar. I Sykkylven finst det kompetanse som kan brukast, både PU-fabrikken og Leathermaster AS tek imot møblar for reparasjon.
Fornying
«Tilsette i SSM skal gjennom samarbeid på tvers av avdelingar og fagfelt søkje, skape og dele ny kunnskap for å bli endå meir nyskapande og nytenkjande i det arbeidet vi utfører».
Samlokalisering: Dei to museumsavdelingane i Sykkylven, NMFS og Sykkylven Naturhistoriske Museum, skal sam lokaliserast fullt i løpet av 2014 og grunnlaget for dette vart lagt i 2013. Dette trur vi vil vere til fordel på begge musea, både på grunn av eit betre høve til å samarbeide om omvisingar osv og fordi musea no vil få dobbelt merksemd
Dei to avdelingane også signalisert at vi kan vere interesserte i å ta på oss formidlinga av dei arkeologiske spora på Aurefløten gjennom 8000 år. Sykkylven kommune sette i 2013 ned ei arbeidsgruppe som ska kome med forslag om korleis desse funna kan formidlast og både NMFS og Sykkylven naturhistoriske museum er med i gruppa.
Organisasjon: Eigarstyret Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter representerer eigarane av Norsk Møbelfaglig Senter(Sykkylven kommune, bransjeorganisasjonen (NHO møbel + industri) og Fagforbundet Industri Energi (opphavleg Norsk Treindustriarbeiderforbund) Stiftelsen har som oppgåve å ta vare på fondet og gjenstandane i museet.
Etter at NMFS vart ei avdeling i Stiftinga Sunnmøre Museum er ikkje eigarstiftinga like viktig som før. Gjennom fondet har eigarane langt på veg finansiert oppussinga av første etasje og klargjering og bygging av den nye utstillinga i andre etasje. Dermed er også fondet på det næraste brukt opp. Gjenstandane til museet er i dag underlagt Stiftinga Sunnmøre Museum sin faglege kontroll. Eigarstyret søkte derfor Stiftelsestilsynet om oppløysing av stiftelsen sidan oppgåvene no er langt mindre omfattande enn før. Stiftelsetilsynet avslo overraskande søknaden.
Stiftelse er ei krevjande og dyr organisasjonsform. Eigarstyret har i dag ingen inntekter og fondet er på det næraste tømt. Fortsett drift av stiftelsen vil ta ressursar direkte frå museumsarbeidet. Styret drøftar no situasjonen. Ein måte er å overlate forvaltaransvaret til Sunnmøre Museum. Då vil det uansett vere ein stiftelse som har ansvaret og det kan vere ei von om å få sanert stiftelsen og forenkle organisasjonen. Utan pengar har stiftelsen NMFS liten funksjon. NMFS vil likevel framleis ha medlemsorganisasjonen Veneforeininga som støttar arbeidet og som sikrar lokal tilknyting.
Administrasjonen har gjort framlegg overfor styret i stiftelsen om at ein skifter namn på Norsk Møbelfaglig Senter. Senteret vart i si tid skipa med eit langt breiare siktemål, men bransjeorganisasjonen etter kvart tok over den industrifaglege delen av verksemda sat NMFS att med museumsdelen. Då NMFS så vart ei avdeling under Stiftinga Sunnmøre Museum, vart namnet eit belasting fordi publikum ikkje forstår kva som ligg i det lange namnet. Administrasjonen meiner SSM, avdeling Møbelmuseet / evt avdeling Norsk Møbelmuseum vil vere eit betre og meir logisk namn. Korkje eigarstyret eller styret i Stiftinga Sunnmøre Museum har realitetsbehandla spørsmålet om nytt namn.
Forsking
«SSM skal prioritere forskingsprosjekt som i tillegg til auka kunnskap gir organisasjonen auka inntekter».
Skrivefellesskap: Skriving av historie, bedriftshistorier, bransjehistorie osv har alltid vore ei viktig oppgåve for NMFS. Historikarkreftene ved SSM samarbeider og støttar kvarandre i skriveprosjekt som er finansierte eksternt. For NMFS er dette ei viktig inntektskjelde og ekstern finansiering har dekka lønn og utgifter til Eldar Høidal i 2013.
I 2013 har Kjetil Tandstad skrive opningskapittelet i den planlagde boka som om Rønnebergfamilien i Ålesund . Ole M. Ellefsen, Aalesunds Museum skal skrive resten av boka, som er finansiert av Det wasmutske-rønnebergske fond. Eldar Høidal er heiltidsengasjert for å skrive den nye Sunnmørssoga 1814 – 2014. (finansiert av Holm-stiftelsen) Kjetil Tandstad er engasjert som bilderedaktør i tre mnd.
Også i 2013 har NMFS drive forsking om møbelhistoria gjennom innsamling og digitalisering av informasjon og bilde. Eldar Høidal sine mange hundre kassettar med intervju med møbelveteranar er på det næraste digitaliserte ved AV-sentralen i Volda.
Historikaren Stein Arne Fauske, som skriv bygdebok for Haram, har flytta inn i lokala til NMFS for å få eit fagleg fellesskap. Han leiger kontoret til Eldar Høidal ( kr 2000 per mnd) Eldar Høidal ønskjer å ha heimekontor.
Kjetil Tandstad er redaktør og Eldar Høidal er med i redaksjonen for Årbok for Sykkylven (opplag 1350) og bidreg med historiske artiklar her. Eldar Høidal og Magnhild Vatne har også i år bidrege med stoff i 2013.

Inntekt:
«Ved utgangen av 2016 skal SSM ha auka si samla eigeninntekt frå 4,2 mill kroner til 5 mill kroner»
Besøkstala for 2013 ber preg av at utstillinga har vore stengd for ombygging store delar av året. Det er registrert totalt 301 vaksne og 63 born – totalt 194 har betalt inngangspengar. Resten er besøk er grunnskuleelevar frå Sykkylven som har gratis inngang og deltakarar på kulturkveldar der det var gratis inngang og der inntekti til Venneforeininga kom i form av matsal og utlodding. Det har ikkje vore nemnande salsinntekter i 2013.
Også i år har NMFS fått både praktisk hjelp og økonomisk støtte frå Venneforeininga. Med billettprisar på 40 kroner vaksne, 30 per person i gruppe og 20 per born har innteninga vore svak. Billettprisen er bestemt heva til 50 for vaksne, 40 for gruppemedlemmer og 20 for born frå 1. januar 2014.
Besøkstal:
Besøkstala for 2013 ber preg av at utstillinga har vore stengd for ombygging store delar av året. Det er registrert totalt 301 vaksne og 63 born. Målsetjinga var å auke besøkstalet frå 1237 til il 1500 i 2013. Oppbygging av den nye utstillinga har blant anna ført til utsetting blant anna av planlagde skulebesøk som vi vil få tilbake i 2014.

Universell utforming: Lokala til NMFS har i dag rullestol-rampe, handikaptoalett, heis, og elopplegg tilpassa rullestolbrukarar.
Likestilling: Selskapet har som mål å likestille kjønn ved tilsetjingar. Arbeidsforholda er tilpassa begge kjønn. Med to mannlege og ii0.2 kvinneleg stillingar er kjønnsbalansen isolert sett ikkje god. Heller ikkje eigarstyret (ei kvinne av seks) eller styret i Veneforeininga er (Ei kvinne – fem menn) er utprega jamstelt.

Sykkylven 25. januar 2014
Kjetil Tandstad
Dagleg leiar
NMFS

___________________________________________________________________________
Årsmelding 2012

Norsk Møbelfaglig Senter er eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for møbelhistorie. Senteret vart etablert i 1994 og er eigd av bransjeorganisasjonane i møbelindustrien og Sykkylven kommune. Sidan hausten 2004 har Norsk Møbelfaglig Senter vore ei avdeling under Stiftinga Sunnmøre Museum.

Administrasjonen i 2012:
Dagleg leiar 100 prosent stilling.
Forfattar/historikar:100 prosent stilling.
Museumspedagog: 20 prosent stilling.
Vaskehjelp: 2 timar per veke.

Kjetil Tandstad er avdelingsleiar ved Norsk Møbelfaglig Senter. Forfattar Eldar Høidal, tidlegare avdelingsleiar, er tilsett som skrivar/forskar i Sunnmøre Museum med arbeidsstad Norsk Møbelfaglig Senter. Han vikarierte ved Aalesunds Museum første halvår og har sidan sommaren 2012 arbeidd og blitt lønna gjennom prosjektet Sunnmørssoga. Magnhild Vatne er museumspedagog. Ho skal no bruke 60 prosent av stillinga som avdelingsleiar på Sykkylven naturhistoriske museum og 20 prosent som formidlar ved Norsk Møbelfaglig Senter. Ho har fast kontorplass ved NMFS. Vaskehjelp har vore Nasra Jawab/A.Yusuf Hajos, og er frå hausten 2012 Lourdes Rengjøring.

Sunnmøre Museum har driftsansvaret for NMFS og betaler lønna for alle tilsette. Det er eigarstyret, Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter, som har eigedomsretten til samlingane. Stiftinga har ikkje eigne bygg. Styreleiar er Otto-Magne Strømmegjerde (Sykkylven kommune), Steinar Myrseth (bransjeforeininga Norsk Industri møbel+interiør) er nestleiar og medlemmer er Ole-Kristian Paulsen (fagforbundet Energi Industri), Gisle Johnsen (Sykkylven vidaregåande skule), Jan Lade (designarmiljøet) og Grethe Ø. Røyr (veneforeininga).

Norsk Møbelfaglig Senter har ei aktiv veneforeining. I 2012 var Grethe Østerhus Røyr leiar og i styret sat Ole-Petter Solnørdal, Ola Kvistad, Rolf Hjellegjerde, Petter Kirkebø, Astrid Eik Roald (vara) og Norvald Hjellegjerde (vara). Arrangement gjennom året: Møbelkafe med quiz, kulturkveld med presentasjon av underleverandørar, kulturkveld om møblar og design frå nittitalet.

Forvalting:

Innsamling: NMFS har berre teke inn nokre få gjenstandar i 2012. NMFS vil halde fram med å hente inn viktige møbelstykke og gjenstandar som kan dokumentere framveksten av dagens møbelindustri i Noreg og på Sunnmøre. Gjenstandane er i dag anten i utstillinga eller i magasinet i Borgundgavlen. Vi har også eit fjernlager for maskinar og liknande som toler kalde lager (Tynes-fabrikken) Etter planen skulle alle gjenstandar vere registrert i Primus i 2012. Det meste er i dag registrert, men målet om at alle gjenstandar skulle vere registrert vart ikkje nådd i 2012.

Registrering: Fotosamlinga Lyshol-arkivet er ferdig digitalisert, men må namnast og daterast. Det har vist seg vanskeleg å få heilt komplett, noko som har forseinka planen om å leggje bilda ut på internett og registrere dei i Primus. Vi ser no det organiserte innsamlingsarbeidet som utført. Registrering av bilda i Orimus og utlegging i Digitalt Museum gjennomførast bør fullførast i 2013.

Sikring: Dei fleste av gjenstandane er i dag deponert i magasinet ved Sunnmøre Museum. Gjenstandar som blir utstilt i våre lokale, er ikkje sikra spesielt. Arbeid med sikringsplan er i gang. Fristen for å levere sikringsplanen er utsett til februar 2013.

Bygningsmessig vedlikehald: NMFS rår i dag over kontor, foredragssal, bibliotek og arkiv i første etasje og 200 kvm nytt utstillingslokale i andre etasje. Vi held til i leigde lokale. Huseigar har ansvar for ytre vedlikehald.

Planar og mål: Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter meiner den nye faste utstillinga ikkje må bli ei rein gjenstandsutstilling, men vil ha ei interaktiv og pedagogisk utstilling. Styret i eigarforeininga hadde lagt opp til å samle inn ein million kroner for å få ei god utstilling på plass. Det viste seg å vere svært optimistisk. Per 31/12 2012 hadde det kome inn om lag 130.000 kroner frå møbelindustrien og vi har tilsegn om 200.000 kroner frå Forbundet Industri Energi (tidlegare Norsk Treindustriarbeidarforening).
Siste månaden av 2012 var det fleire møte med firmaet Inventas i Ålesund om korleis ein kan byggje ut den faste utstillinga vidare.

Driftsbygg og antikvariske bygningar: Bygningen til NMFS er i rimeleg god stand etter oppussing og utviding. NMFS har ikkje antikvariske bygningar.

Forsking

Prosjekt: Kjetil Tandstad var saman med Ole Mikal Ellefsen i gang med ei bok om 1700-talskjøpmannen Christoffer Rønneberg med planlagt utgjeving i 2012. Kjetil Tandstad gjorde research i to månader til arbeidet og fekk betalt to månadsverk for jobben i 2012. Kjetil Tandstad har også teke på seg å vere bilderedaktør for Sunnmørssoga. Styret for den wasmuthske-rønnebergske fond har seinare justert planane slik at det blir ei bok om Rønneberg-familien frå 1737 og fram til i dag.
Det er bestemt at Kjetil Tandstad skal skrive første kapittelet om Christoffer Rønneberg (eitt månadsverk i 2013) og at Ole M. Ellefsen skal skrive om seinare generasjonar. Planlagt utgitt i 2014.

Formidling

Besøkstal i 2012 er 777 personar. Det var 209 vaksne som betalte billett, 41 gruppebillettar, tre born som betalte billett og 5 gratis. Det var 317 gratis besøk (kulturkveldar, arkeologiarrangement osv med loddsal, matsalosv) Gjennom turneen Kubbe lager museum der Magnhild Vatne var formidlar, blei NMFS sin del av deltakarane 202.

I første del av 2012 var museet stengt på grunn av bygging av ny utstilling. Den nye faste utstillinga opna i mai. Våren 2012 opna første utgåva av den nye faste utstillinga som i tillegg til å gi eit riss av møbelhistoria gjennom 100 år også viser eit utval av møblane som ein jury har kåra til Norske møbelklassikere. Utstillinga har vore open kvardagar sidan opninga i mai.
Parallelt har ein arbeidd med tiltak for å utvide utstillinga, har vi arbeidd med å byggje ut utstillinga i djupne og breidde med tanke på nylansering våren 2013.

NMFS har vidareført formidlingsopplegget overfor barnehagane og skulane tilpassa ulike alderssteg. Samarbeidet med ungdomsskulen i Sykkylven for skuleåret 2012-2013 blir våren 2013. Opplæringskontoret for møbel og treindustri og dei ulike møbelbedriftene har vore ført vidare. Det har også vore ein viss kontakt om Berge Trevarefabrikk som Stranda Sogelag har teke ansvaret for. Det har kome inn ein del støttemidlar til rehabilitering av denne gamle fabrikken. NMFS har lova å bidra med program/innhald når bygningen er klar til å brukast.

NMFS har utarbeida formidlingsplan. Alle formidlingsopplegga for skulane vert tilpassa Kunnskapsløftet sine kompetansemål for dei ulike årsstega.

Sykkylven naturhistoriske museum og NMFS arrangerte saman med krefter frå andre avdelinga ved SSM eit gratis kveldsarrangement vigd til dei arkeologiske funna i sentrum av Sykkylven. Tanken var å ta publikum med frå steinalderfunn til bronse-, jarn- og vikingstidsfunn i skinet av faklar og å fortelje litt frå kvar standplass.
På grunn av uver denne kvelden, vart utandørsarrangementet amputert. Men vi fekk vist plassering og omfang av funna gjennom å lyse dei opp med fakkelboksar. 70 deltakarar pressa seg saman i klasseromet i museet etterpå og fekk demonstrert klesplagg, handverksteknikkar og mat frå dei ulike tidsaldrar. Det var eit svært populært arrangement som fekk god tilbakemeldingar. Arrangementet greidde å setje søkjelys på dei eineståande funna som er gjort på Aure og som no var i ferd med å gå i gløymeboka hos innbyggjarane.

NMFS har distribuert plakaten Kva skjer i sommar? i kommunen.

NMFS er med i prosjektet Furniture Guiding vil ein prøve å skipe turistar inn frå Ålesund med båt og vise dei møbelmuseet, Ekornes og Cylindra. Det har vore lite aktivitet i løpet av 2012. Det er Sykkylven Næringsutvikling i samarbeid med eit privat firma som står bak dette initiativet.

NMFS var vertskap for eit fellesarrangement med Sykkylven sogenemnd om presentasjon av Årbok for Sykkylven.

Norsk Møbelfaglig Senter blir ofte kontakta av personar som vil ha hjelp til å bestemme møbeltypar eller som vil ha hjelp til å finne litteratur om designarar, produsentar o.l. Etter beste evne hjelper vi til å klare opp i slike spørsmål. Har vi ikkje svar sjølve, viser vi til personar vi trur kan gi hjelp. Vi har eit godt nettverk av slike hjelparar, blant anna gjennom facebooksida Forum for møbelhistorie.
Vi hjelper også elevar og studentar som vil ha informasjon eller tilgang på litteratur. Som motyting får vi gjerne eit eksemplar av det ferdige arbeidet, noko som er med på å auke verdien av boksamlinga og arkivet vårt. Biblioteket er etter kvart det mest omfattande i landet når det gjeld møbelindustrihistorie.

Kjetil Tandstad er redaktør og Eldar Høidal medlem av redaksjonen av Årbok for Sykkylven, som blir gitt ut av sogenemnda i Sykkylven og som er ein viktig kanal for historisk stoff – blant anna også artiklar om møbelhistorie. Eldar Høidal og Kjetil Tandstad har også skrive 100 årssoga til ungdomslaget Vaarvon i Straumgjerde og omtalt den mangfaldige bruken av huset som også omfatta ein periode med møbelfabrikk i kjellarsalen.

Den kulturelle skulesekken: NMFS hadde ikkje opplegg i regi av Den kulturelle skulesekken i 2012.

2014-markeringa: NMFS har ingen eigne planar for 2014-markering.

Utstillingar: NMFS har ikkje hatt utstillingar utanom den faste utstillinga i 2012.

Digital formidling: NMFS har ei aktiv og goddt besøkt heimeside der stort og smått av aktivitetane blir omtalt både for førehand og i ettertid. Her ligg ein god del av det skriftlege materialet i form av intervju, artiklar, bibliotekoversikt tilgjengeleg for alle. NMFS er også representert på Facebook med sitt Forum for møbelhistorie. Ei ytterlegare utviding av materiale tilgjengeleg via heimesidene sto på planen for 2012, men dette er gjennomført berre i mindre grad.

Marknadsføring: NMFS er med i Destinasjonsselskapet Ålesund – Sunnmøre, Olavsrosa og brukar også eigen nettstad til å informere og lage PR. Senteret har fått ein betre presentasjon på Wikipedia.
Ein vil gjerne annonsere alle arrangement også i regionale media. Dette har ikkje økonomien tillate.

Fornying. I løpet av 2012 gjorde Sykkylven kommunestyre vedtak om flytting av Sykkylven naturhistoriske museum til nye lokale vegg i vegg med NMFS. Det blir lagt opp til felles inngang, felles billettsal osv. Samlokaliseringa vil gi mange fordelar for drifta, både i form av ekstra merksemd og tyngde som opplevingstilbod. Det ligg også til rette for eit tett samarbeid om omvisingar/arrangement,

Samfunnsrolle: Norsk Møbelfaglig Senter tek sikte på å ta vare på historia til møbelindustrien gjennom å samle gjenstandar og dokumentere immaterielle kulturminne(kunnskap, historier, handlag).
Det ligg til industrien å vere meir interessert i framtida enn i fortida og det blir derfor eit viktig ansvar for NMFS å gjere dette spesielle industrimiljøet tilgjengeleg for nye generasjonar.

Deltaking i museumsnettverk: NMFS er med i museumsnettverk gjennom Stiftinga Sunnmøre Museum og MIMR (Musea i Møre og Romsdal). Det finst nettverk for industrimuseum som vi gjerne skulle ha knytt oss nærare til, men der reisebudsjettet avgrensar vår sjanse til å vere med.

Kulturelt mangfald: I 2012 har ikkje NMFS hatt prosjekt som direkte har retta seg mot kulturelt mangfald.

Immateriell kulturarv. Veneforeininga har ført vidare det sosiale forumet for (eldre) møbelarbeidarar ved Frivillighetssentralen/Fønix på laurdagar der minne frå møbelmiljøet blir friska opp. Det har vore eitt slikt treff i 2012 (Møbel-quiz)

Universell utforming: Utbygginga av NMFS sine lokale har gitt eit løft når det gjeld tilgjengelegheit. Vi har handikaptoalett, heis og elopplegg tilpassa rullestolbrukarar.

Likestilling: Selskapet har som mål å likestille kjønna ved tilsetjingar. Arbeidsforholda er lagt til rette for begge kjønn.
Med to mannlege stillingar og 0,3 kvinneleg er kjønnsbalansen i NMFS isolert sett ikkje god. Heller ikkje eigarstyret (ei kvinne av seks) er utprega jamstelt. I veneforeininga er det ei kvinne og fire menn i styret).

Kommentar til rekneskapen: Underskotet på resultatreknskapen avspeglar at det meste av fondet i 2011 og 2012 er investert i utbygging av lokala i Storgata 18, slik styret har bestemt. Stiftelsen har for tida ingen inntekter..

Forsett drift: Styret finn at føresetnaden for drift framleis er til stades og avsluttar rekneskapen på dette grunnlaget.

Kjetil Tandstad
Avdelingsleiar NMFS

Sykkylven, 24.juni 2013

Otto- Magne Strømmegjerde (styreleiar) Steinar Myrseth ( nestleiar)

For Ole-Kristian Paulsen (styremedlem) Nina Helland (varamedlem)

Gisle Johnsen (styremedlem) Jan Lade (styremedlem)

Grethe Østerhus Røyr (styremedlem)

Årsrapport/årsmelding 2011

Norsk Møbelfaglig Senter er eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for møbelhistorie. Senteret vart etablert i 1994 og er eigd av bransjeorganisasjonane i møbelindustrien og Sykkylven kommune. Sidan hausten 2004 har Norsk Møbelfaglig Senter vore ei avdeling under Stiftinga Sunnmøre Museum.

Administrasjonen i 2011:
Dagleg leiar 100 prosent stilling.
Forfattar/historikar:100 prosent stilling.
Museumspedagog: 20 prosent stilling.
Vaskehjelp: 2 timar per veke.

Kjetil Tandstad er avdelingsleiar for Norsk Møbelfaglig Senter. Forfattar Eldar Høidal, tidlegare avdelingsleiar ved Norsk Møbelfaglig Senter, er tilsett som skrivar/forskar i Sunnmøre Museum med arbeidsstad Norsk Møbelfaglig Senter. Han har hatt permisjon frå NMFS for å skrive Norges skøytehistorie, men har arbeidd noko for Stiftelsen Sunnmøre Museum i 2011. Magnhild Vatne er museumspedagog i 80 prosent stilling. Ho skal no bruke 60 prosent som avdelingsleiar på Sykkylven naturhistoriske museum og 20 prosent som formidlar ved Norsk Møbelfaglig Senter. Ho har fast kontorplass ved NMFS. Vaskehjelp er Nasra Jawab, seinare A.Yusuf Hajos, om arbeider to timar per veke for NMFS.

Sunnmøre Museum har driftsansvaret for NMFS. Det er eigarstyret, Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter, som har eigedomsretten til samlingane. Stiftinga har ikkje eigne bygg, men hadde ein formue på vel 800.000 kroner per 1/1-2011. Styreleiar er Otto-Magne Strømmegjerde (Sykkylven kommune), Steinar Myrseth (bransjeforeininga Norsk Industri møbel+ interiør) er nestleiar og medlemmer er Ole-Kristian Paulsen (fagforbundet Energi Industri), Gisle Johnsen (Sykkylven vidaregåande skule), Jan Lade (designarmiljøet) og Grethe Ø. Røyr (veneforeininga).

Norsk Møbelfaglig Senter har ei aktiv veneforeining. I 2011 var Grethe Østerhus Røyr leiar og i styret sat Ola Kvistad, Rolf Hjellegjerde, Karl Johan Emdal, Petter Kirkebø, Astrid Eik Roald (vara) og Asbjørn Fredriksen (vara). Asbjørn Fredriksen døydde tidleg i 2011 og vart erstatta av Norvald Hjellegjerde.

Forvalting:

Samlingsforvalting:
Innsamling: NMFS har berre teke inn nokre få gjenstandar i 2011.
Registrering: Dei aller fleste gjenstandane er no registrert i Primus. Når det gjeld bildesamlinga (Lyshol-arkivet) er vi enno i gang med å samle inn opplysningar om dei ulike møblane. Bilda er enno ikkje lagt inn i Primus og dei er heller ikkje enno gjort tilgjengelege via internett, slik tanken er.
Sikring: Dei fleste av gjenstandane er i dag deponert i magasinet ved Sunnmøre Museum. Gjenstandar som blir utstilt i våre lokale, er ikkje sikra spesielt. Arbeid med sikringsplan er i gang.
Bygningsmessig vedlikehald: NMFS rår i dag over kontor, foredragssal, bibliotek og arkiv i første etasje og 200 kvm nytt utstillingslokale i andre etasje. Eigarstyret (Stiftelsen) har brukt bortimot 600.000 kroner av fondet for å byggje om første etasje, installere heis og trapp og tilpassa toalett for funksjonshemma. Neste oppgåve blir å byggje ei fast utstilling i andre etasje.
Planar og mål: Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter meiner den nye faste utstillinga ikkje må bli ei rein gjenstandsutstilling, men vil ha ei interaktiv og pedagogisk utstilling. Styret i eigarforeininga meiner det bør investerast rundt ein million kroner for å få den nye faste utstillinga på plass og vil aktivt medverke til å prøve å reise denne summen. Ei idegruppe med representantar frå designbransjen, møbelprodusentar og museumsfolk har hatt to møte for å kome med innspel til den nye utstillinga.
Så langt har vi fått tilsegn om 200.000 frå Fagforbundet Industri Energi på vilkår av at bransjeorganisasjonen Norsk Interiør møbel + industri yter tilsvarande. Vi har så langt fått nei frå bransjeorganisasjonen.Vi vil no forsøke å få inn pengane gjennom å søkje kvar bedrift direkte. Det er også sendt ut ei rekkje søknader til forsikringsselskap, bankar og fond. Søknadene er for ein stor del ikkje behandla..

Driftsbygg og antikvariske bygningar: Bygningen til NMFS er i rimeleg god stand etter oppussing og utviding. Lys, varme og oppussing i andre etasje er planlagt i 2012. NMFS har ikkje antikvariske bygningar.

Forsking

Planar: Kjetil Tandstad er saman med Ole Mikal Ellefsen i gang med ei bok om 1700-talskjøpmannen Christoffer Rønneberg, som er planlagt utgitt i 2012.

Prosjekt: Det har blitt lite tid til ordinær forsking i 2011. Kjetil Tandstad har arbeidd med to bøker i løpet av året. Jubileumsbok Spenning i 60 år, jubileumsbok for Møre Trafo AS (levert i september) og Rettferd og samarbeid, 50-årsbok for Fellesforbundet Sykkylven.(blir levert februar 2012). Begge bøkene er betalte oppdrag. Boka om Møre Trafo er fakturert frå Sunnmøre Museum i 2011.
Eldar Høidal har i denne perioden hatt permisjon for å skrive boka om norsk skøyteidrett.

Formidling

Planar: På grunn av manglande finansiering vil ikkje arbeidet med den nye faste utstillinga gå etter planen (opning 2013). Det blir derfor nødvendig å byggje ei ny og enklare utstilling til sommarsesongen med opning i april 2012.

Formidlingsopplegg: I store delar av 2011 var museet stengt på grunn av ombygging. Ei vandreutstilling frå Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur om designfellesskapet Norway Says vart opna 1. juli til 1. oktober. Denne utstillinga var gratis etter krav frå Nasjonalmuseet, men gav likevel pengar i kassa i form av godtgjersle frå Nasjonalmuseet for omvising osv.

NMFS har vidareført formidlingsopplegget overfor barnehagane og skulane tilpassa ulike alderssteg. Samarbeidet med ungdomsskulen i Sykkylven, Opplæringskontoret for møbel og treindustri og dei ulike møbelbedriftene har vore ført vidare. Samarbeidet om Berge Trevarefabrikk på Stranda, som no blir rusta opp, ser ut til å opne for eit tettare samarbeid med Stranda kommune.

Parallelt med bygginga av den nye utstillinga, skal det utarbeidast ein formidlingsplan. Alle formidlingsopplegga for skulane vert tilpassa. Kunnskapsløftet sine kompetansemål for dei ulike årsstega. Møbeldesignprosjektet for tiandeklassingar skal vidareførast. Møbelminnefinnar er eit formidlingsopplegg som byggjer på det nasjonale minnefinnar-prosjektet som vart sett i gang i Kulturminneåret 2009. Tilbodet går til dei eldste elevane i barneskulen (6. og 7. årssteg). Gjennom ulike kjelder (litteratur, bilde, informantar) blir elevane kjende med historia til møbelbedrifter i nærmiljøet til skulen. Opplegget går over tre – fire dagar og avslutta med digital presentasjon av det dei har dokumentert og lært. Det var gode erfaringar med dette etter eit prosjekt ved Tandstad skule i 2010 og i 2011 er det vidareført ved Hundeidvik skule.

NMFS og Veneforeininga var som vanleg aktive under Sykkylvsdagane. I år arrangerte NMFS utstillinga Siste skrik der alle møbelfabrikkane i Sykkylven fekk vise sine toppmodellar. Eit åttital personar vitja utstillinga og prøvde stolane.

NMFS har distribuert plakaten Kva skjer i sommar? i kommunen.
Den aktive Veneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter fekk Sykkylven kommune sin kulturpris for 2010. Prisen vart delt ut under kommunestyremøtet i februar 2011 og er ein diplom og 15.000 kroner.
Veneforeininga har også i år hjelpt Norsk Møbelfaglig Senter med utstyr. I år er det blant anna innkjøpt ein berbar pc for presentasjon av bilder/powerpoint, kaffikokar og termokanner, golvmatte, projektor-skjerm og bokhyller til biblioteket. Veneforeininga har også kjøpt 50 stolar til klasserom/foredragssal. Desse stolane, som vi fekk kjøpt gunstig, er ei moderne utgåve av stolen City, som vart produsert ved Møre Lenestolfabrikk frå 1954. Fora Form har no teke opp att produksjonen, denne gongen med moderne plastsete og i mange ulike fargar. Det moderne uttrykket kombinert med historia til produktet gjer at det passar godt ved NMFS.

I samarbeid med Veneforeininga vart det arrangert kulturkveld for å presentere bildeskatten frå Lyshol-arkivet. Nokre av bilda vart viste på veggen og kommentert av Eldar Høidal og møbelnestor Inge Langlo Skjold Lyshol orienterte også om farens arbeid som reklamefotograf for den unge møbelindustrien i Sykkylven gjennom mange tiår.
.Det vart også arrangert to møbelvandringar ved Ekornes. NMFS var også med på ein presentasjon av turistsatsing Norsk Møbelfaglig Senter er også med på eit initiativ for å gjere møbelmiljøet til eit turistmål i Sykkylven. Gjennom prosjektet Furniture Guiding vil ein prøve å skipe turistar inn frå Ålesund med båt og vise dei møbelmuseet, Ekornes og Cylindra. Det er Sykkylven Næringsutvikling i samarbeid med eit privat firma som står bak dette initiativet og som gjennomførte eit prøveprosjekt i juni der eit femtital mediefolk og representantar frå turistnæringa var med for å sjå på prosjektet. Stemninga var positiv til å gå vidare med planane og går alt som ein ønskjer, vil det gi større besøk ved museet.

I oktober og november vart også arrangert kurs i møbeltrekking. På møbelkafeen på Fønix i oktober var det møbelagentane som slapp til med gode historier. Eit forsøk på å arrangere ein guida tur til møbelmessa i Milano måtte skrinleggjast på grunn av dårleg oppslutning. Det var god oppslutning om kulturkvelden i november som viste møblar og mote frå åttitalet. NMFS var også vertskap for eit fellesarrangement med Sykkylven sogenemnd med møbelkåseri og presentasjon av Årbok for Sykkylven

Norsk Møbelfaglig Senter blir ofte kontakta av personar som vil ha hjelp til å bestemme møbeltypar eller som vil ha hjelp til å finne litteratur om designarar, produsentar o.l. Etter beste evne hjelper vi til å klare opp i slike spørsmål. Har vi ikkje svar sjølv, viser vi til personar vi trur kan gi hjelp. Vi har eit godt nettverk av slike hjelparar.
Vi hjelper også elevar og studentar som vil ha informasjon eller tilgang på litteratur. Som motyting får vi gjerne eit eksemplar av det ferdige arbeidet, noko som er med på å auke verdien av boksamlinga og arkivet vårt. Biblioteket er etter kvart det mest omfattande i landet når det gjeld møbelindustrihistorie.

Kjetil Tandstad er redaktør og Eldar Høidal medlem av redaksjonen av Årbok for Sykkylven, som blir gitt ut av sogenemnda i Sykkylven og som er ein viktig kanal for historisk stoff – blant anna også artiklar om møbelhistorie.

Den kulturelle skulesekken: NMFS hadde ikkje opplegg i regi av Den kulturelle skulesekken i 2011.
2014-markeringa: NMFS har ingen planar for 2014-markering.
Utstillingar: 1. juli opna designutstillinga om Norway Says. Denne utstillinga var utlånt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og var open fram til utgangen av september med besøk både av lokale, turistar og eit stort tal skuleelevar.

Digital formidling: NMFS har ei aktiv heimeside der stort og smått av aktivitetane blir omtalt både for førehand og i ettertid. Her ligg ein god del av det skriftlege materialet i form av intervju, artiklar, bibliotekoversikt osv tilgjengeleg for alle. NMFS er også representert på Facebook med sitt forum for møbelhistorie.

Fornying

Samfunnsrolle: Norsk Møbelfaglig Senter tek sikte på å ta vare på historia til møbelindustrien gjennom å samle gjenstandar og dokumentere immaterielle kulturminne(kunnskap, historier, handlag). Det ligg til industrien å vere meir interessert i framtida enn i fortida og det blir derfor eit viktig ansvar for NMFS å gjere dette spesielle industrimiljøet tilgjengeleg for nye generasjonar.

Deltaking i museumsnettverk: NMFS er med i museumsnettverk gjennom Sunnmøre Museum og MIMR (Musea i Møre og Romsdal). Vi har og dette året fått god kontakt med Nasjonalmuseet. Det finst nettverk for industrimuseum som vi gjerne skulle ha knytt oss nærare til, men der reisebudsjettet avgrensar vår sjanse til å vere med.

Kulturelt mangfald: I 2011 har ikkje NMFS hatt prosjekt som direkte har retta seg mot kulturelt mangfald.

Immateriell kulturarv: I 2009 sette ein i gang ei innsamling av ord frå møbelindustrien i regi av Venneforeininga. Det var redaksjonen for Norsk Ordbok som bad oss om å gjere ei slik registrering og vi har no delt ut ein del skjema der ein kan notere ord og tydinga av orda. Ein del ord er alt sendt til Norsk Ordbok, men vi vil halde prosjektet varmt for å få inn fleire fagord inn i ordboka.
For andre året på rad har NMFS i samarbeid med Veneforeininga arrangert kurs i møbeltapetsering. Deltakarane har kome med ein gammal stol/tosetar som dei har fått hjelp av møbelveteranar til å trekkje om. Tiltaket har vore svært populært.
Venneforeininga har ført vidare det sosiale forumet for (eldre) møbelarbeidarar ved Frivillighetssentralen/Fønix på laurdagar der minne frå møbelmiljøet blir friska opp. Det har vore to slike treff i 2011.

Universell utforming: Utbygginga av NMFS sine lokale har gitt eit løft når det gjeld tilgjengelegheit. Vi har fått handikap-toalett, heis og elopplegg tilpassa rullestolbrukarar.

Likestilling: Med to mannlege stillingar og 0,3 kvinneleg er kjønnsbalansen i NMFS isolert sett ikkje god. Heller ikkje eigarstyret (ei kvinne av seks) er utprega jamstelt. I veneforeininga er det to kvinner og fire menn i styret)

Norsk Møbelfaglig Senter
Årsrapport 2010

Føresetnader
Norsk Møbelfaglig Senter er eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for møbelhistorie. Senteret vart etablert i 1994 og er eigd av bransjeorganisasjonane i møbelindustrien og Sykkylven kommune. Sidan hausten 2004 har Norsk Møbelfaglig Senter vore ei avdeling under Stiftinga Sunnmøre Museum.
Administrasjonen i 2010:
Dagleg leiar 100 prosent stilling.
Forfattar/historikar:100 prosent stilling.
Museumspedagog: 20 prosent stilling.
Vaskehjelp: 2 timar per veke.

Kjetil Tandstad er avdelingsleiar for Norsk Møbelfaglig Senter. Eldar Høidal, tidlegare avdelingsleiar, er tilsett som skrivar/forskar i Sunnmøre Museum med arbeidsstad Norsk Møbelfaglig Senter. Magnhild Vatne er museumspedagog i 80 prosent stilling. Ho skal no bruke 60 prosent som avdelingsleiar på Sykkylven naturhistoriske museum og 20 prosent på Norsk Møbelfaglig Senter. Ho har fast kontorplass ved NMFS.Vaskehjelp er Nasra Jawab, som arbeider to timar per veke for NMFS.
Det er eigarstyret, Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter, som har eigedomsretten til samlingane. Stiftinga har ikkje eigne bygg, men hadde ein formue på knapt 806.000 kroner per 1/1-2011. Styreleiar er Otto-Magne Strømmegjerde (Sykkylven kommune), Steinar Myrseth (bransjeforeininga Norsk Industri avd. Møbel) er nestleiar og medlemmer er Ole-Kristian Paulsen (fagforbundet Energi-Industri), Gisle Johnsen (Sykkylven vidaregåande skule) og Jan Lade (designarmiljøet).
Leiar i veneforeininga, Grethe Østerhus Røyr, har gått inn som medlem i styret for stiftelsen som representant for Veneforeininga etter at Mindor Hjellegjerde fall frå i perioden. Styret i Stiftelsen har avvikla to styremøte og årsmøte for 2009 i løpet av første halvår 2010.
Norsk Møbelfaglig Senter har ei aktiv veneforeining. I 2010 har Grethe Østerhus Røyr vore leiar og i styret sat Mindor Hjellegjerde, Karl Johan Emdal, Petter Kirkebø og Astrid Eik Roald. Då Mindor Hjellegjerde fall frå i valperioden, rykte varamedlem Rolf Hjellegjerde inn på hans plass.

Plan og planarbeid
NMFS har lokale i Næringens Hus i Sykkylven og rår i dag over kontor og utstillingslokale i første etasje. Stiftinga Sunnmøre Museum har gitt klarsignal for å leige ekstra areal for ein ny og større fast utstilling. Eigarstyret slutta seg i juni til planen om å byggje ei ny og større utstilling på 200 nye kvadratmeter i andre etasje slik at dagens areal i første etasje kan brukast til arkiv, bibliotek og kontor pluss eit mindre utstillings/møteareal.
Det er no montert heis for funksjonshemma og trapp mellom etasjane. I første etasje er det bygd tre kontor, eit mindre utstillingslokale for skiftande utstillingar, arkiv, bibliotek og handikaptoalett. Sunnmøre Museum skal dekkje den auka husleige og drift, medan lokala blir rusta opp med tilskot frå eigarselskapet til Norsk Møbelfaglig Senter og huseigar Strømme Eiendom.
Eit førebels kostnadsoverslag for ombygginga i første etasje lyder på 822.000 kroner. Byggjeleiar har vore Tor Straume Byggrådgivning. Etter avtale vil huseigar Thor Strømme i Strømme Eigedom dekkje inntil 400.000 kroner av ombygginga i 1. etasje. Eigarstyret tok i styremøte 24. juni på seg å dekkje det resterande. Planen er at ombygginga av første etasje skal vere ferdig 1. mars og at arbeidet med lokala til den nye faste utstillinga i 1. etasje kjem i gang så snart som mogleg etter dette. Våren 2011 skal det setjast ned ei nemnd som skal kome med forslag om innhald, utforming og pedagogisk opplegg for den nye faste utstillinga. Samtidig vil museet gå ut til møbelbransjen og be om økonomisk tilskot til den nye utstillinga.
Det er sett ned ei gruppe med Eldar Høidal som medlem som skal sjå nærare på kva delar av møbelhistoria som er dårleg representert i samlingane og som bør supplerast. I samarbeid med Siw Solvang ved Sunnmøre Museum er det arbeidd ut marknadsplan for 2009 – 2012. Det er også arbeid i gang med rullering av samlingsplanen.

Formidling
Museet har vore stengt siste halvår 2010 på grunn av ombyggingsarbeidet og den faste utstillinga er demontert. Først halvår er det selt billettar til museet for 3.710 kroner. Det tilsvarar i overkant av 100 gjester. I tillegg kjem talet på skuleelevar: 7 klasse Tandstad skule (12 elevar) var med på det fem dagar lange prosjektet Møbelminnefinnar der skulen besøkte og samarbeidde med tre ulike lokale møbelprodusentar. Formidlingsopplegget ”Møbeleventyret” vart gjennomført med 74 femteklassingar ved Spjelkavik barneskule. Opplegget vart gjennomført på skulen,
Som vanleg var også NMFS aktiv i arrangementet Gründercamp på ungdomsskulen. I år fekk vi ei gruppe elevar som skulle lage film for å marknadsføre NMFS på nett. Dei laga ein infofilm om museet som vart vist for elevar, lærarar og gjester på siste dag av campen i vestibylen i Sykkylven ungdomsskule.
Skulane i Stranda kommune har fått presentert eit formidlingstilbod for skuleåret 2010-2011. Det var ingen konkrete aktivitetar som følgje av dette hausten 2010. Magnhild Vatne har også vore med i ei gruppe som arbeider med Berge Trevarefabrikk og korleis denne unike bygningen kan utnyttast av skular og barnehagar. Arbeidet vil halde fram når ein endeleg organisering og vidare framdrift er endeleg avklara.

Basisutstillinga ”Møbeleventyret på Sunnmøre”, som no er rigga ned, har lenge vore for lita og for statisk til å kunne trekkje folk gjennom mange år. Utvidinga av museet vil hemme drifta ein tid, men når det står ferdig vil vi kunne gi eit betre tilbod både til barn og unge og museet vil også ha kapasitet til ta imot busslastar med turistar/besøkjande.

NMFS har distribuert plakaten Kva skjer i sommar? i vårt nærområde.
Kjetil Tandstad har vore med i interimstyret for Berge Trevarefabrikk på Stranda. Oppgåva har vore å ta vare på den gamle fabrikkbygningen med dei gamle maskinane. Det er no sendt inn søknader om støtte og det er gode utsikter til å få til ein organisasjon som tek vare på dette unike fabrikkmiljøet som også omfatta mølle, sagbruk og andre viktige funksjonar for lokalsamfunnet. Stranda sogelag og Stranda kommune spelar ei aktiv rolle for å få ei veneforeining/avdeling på plass. Planen er å gjere det til ein plass der ein kan formidle gards- og industrihistorie.

NMFS har også lånt ut stolar til ei utstilling om møbeldesign i Kunstmuseet Kube i Ålesund. NMFS får sommaren 2011 vandreutstillinga Norway Says frå Nasjonalmuseet. Avtale vart gjort om dette 2010 og Magnhild Vatne var i desember ein tur til Nasjonalmuseet i Oslo for obligatorisk opplæring av formidlarane. Vi har eit nært og godt samarbeid med fagmiljøet ved denne institusjonen, særleg avdeling Nettverk Galleri/vandreutstillingar i Norge.

NMFS tek sikte på å bli eit kompetansesenter for skriving av jubileumsbøker og bedriftshistorier. I dette arbeidet skal dei tilsette kunne trekke på historikarressursane ved Sunnmøre Museum. I første halvår har Eldar Høidal skrive Volda-soge. Kjetil Tandstad har arbeidd med 60-årssoga for Møre Trafo AS. Hausten 2010 gjennomførte Kjetil Tandstad ei kartlegging av kjeldetilfanget for ei mogleg bok om Christoffer Rønneberg, stamfar til Rønnebergane i Ålesund, på oppdrag av Wasmuth-fondet(to månadsverk). Kjetil Tandstad kom så vidt også i gang med boka om Sykkylven fagforeining (to månadsverk) i 2010. Levering første halvår 2011.
Veneforeininga og NMFS arrangerte møbelvandring gjennom Europas kanskje mest moderne laminatfabrikk, Ekornes avd. Øvre Tynes. Eit halvt hundre fann vegen til møbelvandringa. Venneforeininga og NMFS arrangerte også ein godt besøkt kulturkveld med tema 70-talet. Det var lysbildeforedrag av designarane Jan Lade og Svein Asbjørnsen, kåseri om syttitalet ved Kjetil Tandstad og syttitalsmusikk ved Sykkylven Blandakor..
NMFS og Veneforeininga var som vanleg aktive under Sykkylvsdagane og organiserte blant ein rekonstruksjon av frakt av møbeltreverk per sykkel i trettiåra (fire stolgrindar og ei sofagrind surra på ein sykkel). Stuntsyklist var Ekornes-direktør Arve Ekornes. Kjetil Tandstad og Magnhild Vatne var saman med Heidi Haugene, Godøy Kystmuseum, også medhjelparar under Sunnmøre Museum sitt innslag under Sykkylvsdagane på det arkeologiske feltet på Auremarka. Det vart blant anna demonstrert steiking av fisk på bål, publikum fekk prøve bogeskyting og lage sine eigne skinnpungar. Ausande regnver under begge arrangementa la ein viss dempar på publikumstilstrøyminga.
Tradisjonen tru var det også møbelvandring gjennom Ekornes i arbeidstida i veka før fellesferien og like etter. Møbelvandringane samla 50-60 deltakarar kvar.
.
Eldar Høidal er framleis engasjert i Sykkylven Reiselivsforum. Kjetil Tandstad er redaktør og Eldar Høidal medlem av redaksjonen av Årbok for Sykkylven, som blir gitt ut av sogenemnda i Sykkylven og som er ein viktig kanal for historisk stoff – blant anna også artiklar om møbelhistorie.

Samlingsforvalting. Digitalisering
Det eine depotet i Tynesfabrikken vart avvikla i 2009 og møblane overført til magasinet i Borgundgavlen eller til lokala til Norsk Møbelfaglig Senter. Det som no står att på Tynes er ein del tyngre maskinar som toler kaldlagring, blant anna den komplette møbelfabrikken frå Gjerdsvika.
NMFS får med ulike mellomrom tilbod om å overta interessante historiske møblar. Den siste tida har det i praksis vore praktisert nærast inntaksstopp av gjenstandar på grunn av plassmangel. NMFS har i dag totalt registrert og samla inn vel 343 gjenstandar. Den planlagde utvidinga av arealet ved NMFS vil gjere det mogleg å hente tilbake ein del av gjenstandane til ei utvida permanent utstilling og på den måten avlaste magasinet i Borgundgavlen.

Lyshol-arkivet: Veneforeininga for Norsk Møbelfaglig Senter har tidligare teke initiativ til å kjøpe fotoarkivet etter fotograf P.P.Lyshol, som hadde sitt virke i Sykkylven frå 1930-åra og framover. Dette initiativet vart til eit felles prosjekt for venneforeininga og NMFS med Line Iversen som prosjektleiar. Bildematerialet inneheld om lag 3500 unike bilde frå perioden 1940-1970-talet i form av glasplater, svartkvitfilmar og store diasfilmar. Det omfattande arbeidet med å digitalisere og katalogisere det store materialet er ferdig frå FylkesFOTOarkivet si side. Ei stor oppgåve for staben blir å hente inn fleire opplysningar om bilda og leggje dei inn i bildebasen. Arkivet skal også registrerast i Primus og leggjast ut på NMFS sine heimesider.
Eldar Høidal og Kjetil Tandstad har delt på å leggje inn gjenstandane i PRIMUS. Dei fleste gjenstandane er no lagt inn i systemet, men ein del opplysningar må kompletterast før registreringa er grundig nok, Arbeidet vil halde fram i 2011.

Vedlikehald. Tilrettelegging.
Dei lagra gjenstandane til NMFS er i dag kome på plass anten i museet i Strømme-bygget i Storgata i Sykkylven, i magasinet i Borgundgavlen eller kaldlagra i Tynes-fabrikken. Ved å overføre gjenstandane frå depotet i samlinga blir gjenstandane kuldebehandla mot parasittar og reingjort før dei blir plassert i Magasinet. Det er elles ikkje gjort spesielle tiltak som gjeld vedlikehald og tilrettelegging av lokala i 2010.

I samband med ombygginga skal asfalten framfor inngangsdøra byggjast opp, slik at det blir lettare for menneske med rullestol. Det blir handikaptoalett, heis og trapp til andre etasje. I samband med ombygginga må ein også få på plass andre tilgjengekrav som leielys, skilt med blindeskrift osv.

Marknadsføring
Opningstider alle kvardagar heile året mellom kl. 08.30 og 16.00. I 2010 har ikkje NMFS hatt ferievikar .Dei to tilsette Kjetil Tandstad og Eldar Høidal tok sommarfri på ulik tid og delte fellesferien mellom seg for å halde utstillinga open.
NMFS har vore med i Destinasjonssselskapet Ålesund – Sunnmøre og Olavsrosa.
Norsk Møbelfaglig Senter har gjort sine aktivitetar kjende gjennom produksjon av artiklar i regionaviser, lokalaviser, fagblad, nettstaden Digitalt fortalt og sist, men ikkje minst, NMFS sine eigne heimesider, som blir jamleg oppdaterte.
Arrangementa og prosjekta er annonserte i lokalpressa og presenterte gjennom redaksjonell omtale i lokal- og regionalpresse og radio. Eigne heimesider, nettportalen til Sunnmøre Museum, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre sine heimesider og Kulturnett gjer også tilboda ved NMFS kjende.

Nettverksbygging
NMFS har god kontakt med møbelmiljøet og dei ulike møbelprodusentane og held det ved like blant anna med å skrive artiklar i fagbladet og delta i den årlege møbelkonferansen i Ålesund kvar haust. Eldar Høidal var med møbelmessa i Stockholm på eigen kostnad. Møbelmessa er ein svært viktig arena for nettverksarbeidet.
Kjetil Tandstad og Magnhild Vatne tok del i seminar og kurs arrangert av Sunnmøre Museum og Mimr-seminaret i Ålesund. Eldar Høidal og Kjetil Tandstad var også med på den felles museumsturen til Berlin hausten 2010.
Norsk Møbelfaglig Senter blir ofte kontakta av personar som vil ha hjelp til å bestemme møbeltypar eller som vil ha hjelp til å finne litteratur om designarar, produsentar o.l. Etter beste evne hjelper vi til å klare opp i slike spørsmål. Har vi ikkje svar sjølv, viser vi til personar vi trur kan gi hjelp. Vi har eit godt nettverk av slike hjelparar.
Vi hjelper også elevar og studentar som vil ha informasjon eller tilgang på litteratur. Som motyting får vi gjerne eit eksemplar av det ferdige arbeidet, noko som er med på å auke verdien av boksamlinga og arkivet vårt. Biblioteket er etter kvart det mest omfattande i landet når det gjeld møbelindustrihistorie.

Kulturelt mangfald. Immateriell kulturarv
I 2010 har ikkje NMFS hatt prosjekt som direkte har retta seg mot kulturelt mangfald. I 2009 sette ein i gang ei innsamling av ord frå møbelindustrien i regi av Veneforeininga. Det var redaksjonen for Norsk Ordbok som bad oss om å gjere ei slik registrering og vi har no delt ut ein del skjema der ein kan notere ord og tydinga av orda. Ein del ord er alt sendt til Norsk Ordbok, men vi vil halde prosjektet varmt for å få inn fleire fagord inn i ordsamlinga.

Mykje av kunnskapen som finst innanfor møbelfeltet er immateriell. Det er snakkom handlag, språk og eit trena blikk som ein ikkje kan lese seg til, men som ein kan få gjennom eiga erfaring og impulsar frå eit fagleg sterkt miljø. Veneforeininga har i samarbeid med NMFS l arrangert kurs i omtrekking av møblar. Det samla fem deltakarar og vart godt motteke. Det er truleg atdet blir gjennomført eit nytt kurs i løpet av 2011. Veneforeininga vil også setje i gang eit sosialt forum for møbelarbeidarar ved Frivillighetssentralen/Fønix på laurdagar som å styrke kontakten med dei som har hatt møbelproduksjon som yrke.
Fortsett drift
Styret finn at føresetnaden for drift framleis er til stades og avsluttar rekneskapen på dette grunnlaget.
Arbeidsmiljø/ytre miljø
Styret meiner arbeidsmiljøet i selskapet er bra. Oppussing og utviding av lokala har gjort dei betre enn året før. Tilsette har ikkje vore utsette for ulukker eller skader i samband med arbeidet. Selskapet ureinar ikkje det ytre miljøet.

Likestilling
Selskapet har som målsetjing å likestille kjønna ved tilsetjingar. Arbeidsforholda er lagt til rette for begge kjønn.

Andre forhold
Det har etter det styret kjenner til ikkje oppstått forhold etter utgangen av rekneskapsåret som vil få noko å seie for selskapet si stilling og resultat.

Sykkylven, 30/6- 2011
……………………………………………………………………………………………………………..……
Styreleiar Otto Magne Strømmegjerde , Steinar Myrseth,(nestleiar) Ole- Kristian Paulsen (styremedlem).Gisle Johnsen (styremedlem) Jan Lade (styremedlem) Gethe Ø. Røyr(styremedlem)

Kjetil Tandstad
avdelingsleiar
NMFS

Norsk Møbelfaglig Senter
Årsrapport 2009
Føresetnader
Norsk Møbelfaglig Senter er eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter for møbelhistorie. Senteret vart etablert i 1994 og er eigd av bransjeorganisasjonane i møbelindustrien og Sykkylven kommune. Sidan hausten 2004 har Norsk Møbelfaglig Senter vore ei avdeling under Stiftinga Sunnmøre Museum.

Administrasjonen i 2009:
Dagleg leiar 100 prosent stilling.
Forfattar/historikar:100 prosent stilling.
Museumspedagog: 40 prosent stilling.
Vaskehjelp: 2 timar per veke.

Forfattar Eldar Høidal er tidlegare avdelingsleiar ved Norsk Møbelfaglig Senter, men har vore engasjert som forfattar på heiltid på vegne av senteret. På tampen av året vart Eldar Høidal tilsett som skrivar/forskar i Sunnmøre Museum med arbeidsstad Norsk Møbelfaglig Senter.
Kjetil Tandstad, som sidan september 2008 har vore vikar i avdelingsleiarstillinga, vart samtidig fast tilsett som dagleg leiar. Magnhild Vatne er museumspedagog i 80 prosent stilling. Ho har tidlegare delt stillinga si likt mellom Norsk Møbelfaglig Senter og Sykkylven naturhistoriske museum, men skal no bruke 60 prosent på Sykkylven naturhistoriske museum og 20 prosent på Norsk Møbelfaglig Senter. Ho har fast kontorplass på NMFS.
Vaskehjelp er Nasra Jawab, som arbeider to timar per veke for NMFS.

Det er eigarstyret i Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter som har eigedomsretten til samlingane. Stiftinga har ikkje eigne bygg, men hadde ein formue på knapt 806.000 kroner per 1/1-2010. Styreleiar er Otto-Magne Strømmegjerde (Sykkylven kommune), Steinar Myrseth (møbelindustrien) er nestleiar og medlemmer er Ole-Kristian Paulsen (fagforbundet), Gisle Johnsen (Sykkylven vidaregåande skule), Jan Lade (designarmiljøet) og Mindor Hjellegjerde (Veneforeininga). Styret hadde to ordinære styremøte i 2009 i tillegg til årsmøtet. Styret har kome med innspel til årsplan og budsjett.

Norsk Møbelfaglig Senter har også ei svært aktiv veneforeining. I 2009 har Grethe Østerhus Røyr vore leiar og i styret sat Mindor Hjellegjerde, Karl Johan Emdal, Petter Kirkebø, Astrid Eik Roald.

Plan og planarbeid
NMFS har lokale i Næringens Hus i Sykkylven og rår i dag over kontor og utstillingslokale i første etasje. Med atterhald om endeleg godkjenning i eigarstyret og styret for Sunnmøre Museum skal den permanente utstillinga flyttast til 200 nye kvadratmeter i andre etasje. Det skal monterast heis for funksjonshemma og trapp mellom etasjane. I første etasje blir det bygd ut frå to til tre kontor, eit mindre utstillingslokale for skiftande utstillingar, bibliotek og handikaptoalett. Sunnmøre Museum skal dekkje den auka husleiga medan lokala blir rusta opp med tilskot frå eigarselskapet til Norsk Møbelfaglig Senter.
Styret i NMFS har vedteke ein innsamlingsplan for NMFS. I samarbeid med Siw Solvang ved Sunnmøre Museum er det arbeidd ut marknadsplan for 2009 – 2012. I 2009 har Kjetil Tandstad vore med i ei gruppe som arbeider med ein plan for intern og ekstern informasjon innanfor Stiftinga Sunnmøre Museum.
Det er også sett ned ei gruppe med Eldar Høidal som medlem som skal sjå nærare på kva delar av møbelhistoria som er dårleg representert i samlingane og som bør supplerast.

Formidling
Basisutstillinga ”Møbeleventyret på Sunnmøre” tek mesteparten av den tilgjengelege plassen i våre lokale. Det er på det reine at utstillinga er for lita og for statisk til å trekkje folk gjennom mange år. Den planlagde utvidinga i 2010 vil hemme drifta ein tid, men når det står ferdig vil vi kunne gi eit betre tilbod både til barn og unge og er i stand til å ta imot busslastar med turistar/besøkjande.
I tillegg til omvisning av elevgrupper som bestilte omvisning før sommaren, hadde vi både grupper og enkelte turistar på besøk i utstillinga i sommarsesongen. I 2009 vitja rundt 84 betalande vaksne og 76 skuleelevar omvising saman med sju lærarar. 130 personar var med på møbelvandringa gjennom Ekornes i arbeidstida.

Tilbodet ”Frå korgfletting til storindustri” for 5.-7. årstrinnet det ikkje gått spesifikt ut med i 2009, men det vil bli tatt att seinare. Skulane i Sykkylven blir jamleg påminte om opplegget gjennom Kulturforum i Sykkylven kommune, der formidlingsansvarleg ved NMFS er med.
Eit møbeldesign-prosjekt er gjennomført i samarbeid med Sykkylven ungdomsskule, OMT og Møbellaboratoriet. 89 elevar har vore med på prosjektet (besøk NMFS, Møbellaboratoriet ”design av møbelstoff til eit ungdomsmøbel”. I juryen: dagleg leiar Bergljot Hjortdal (OMT), produktutviklar Britt Flisnes (Ekornes) og formidlingsansvarleg ved NMFS. Prisutdeling med alle elevane samla 16. juni. Det har også vore omvising blant anna for Vikedalen barnehage og femte klasse ved Jarnes skule.

Publikasjonar: Eldar Høidal fullførte to store møbelhistoriske bokverk i 2009: Fra springfjær til Stressless. Ekornes 75 år, og boka til bransjeforeininga Norsk industri- møbelindustrien 100 år. Et fellesskap å stole på.
Kjetil Tandstad skreiv 75-årshistoria til trappeprodusenten Hagen i Stryn og er godt i gang med 60-årshistoria til Møre Trafo AS.
Veneforeininga til NMFS sitt bidrag i Kulturminneårettok var eit prosjekt der ein vil vise at det faktisk var ei tid det så å seie var ein møbelfabrikk i kvar kjellar i Sykkylven. Hovudkjelde var Eldar Høidals Industrisoge for Sykkylven, Veneforeininga supplerte og teksten vart ført i pennen av Kjetil Tandstad. Kartet er trykt i eit opplag på 2000 og er utgitt av Venneforeininga. Ved årsskiftet var det selt rundt 550 møbelkart til bedrifter, skular og privatpersonar. Prosjektet har fått 20.000 kroner i støtte frå kulturminneåret via fylket/Kulturrådet og 10.000 kulturminnekroner via Sykkylven kommune. NMFS ønskjer at eit overskot på prosjektet kan brukast til å digitalisere kartet som ein del av heimesida. NMFS sin søknad om kulturminnemidlar til å digitalisering dette materialet vart avslått og vi fekk heller ikkje momsfritak for publikasjonen fordi han vart rubrisert som faldar og ikkje som bok.
I samband med lanseringa av Møbelkartet 26/4-09 vart det sett saman ein bildeserie frå eige fotoarkiv, Fylkesfotoarkivet, Lysholarkivet og frå Sykkylven slektsforum sitt arkiv. Den blir blant anna brukt til å supplere museumsopplevinga. Bildeserien er også laga for å syne kva muligheiter som ligg i å ha tilgang til digitale foto, ikkje minst med tanke på ei digitalisert utgåve av møbelkartet.
Eldar Høidal er framleis engasjert i Sykkylven Reiselivsforum. Kjetil Tandstad er redaktør og Eldar Høidal medlem av redaksjonen av Årbok for Sykkylven, som blir gitt ut av sogenemnda i Sykkylven og som er ein viktig kanal for historisk stoff i denne kommunen. Dei tilsette i NMFS er også aktive i arrangementa til Veneforeininga som har hatt godt besøkte møte blant anna om designutvikling, om gründeren Bernhard Tynes og treskjeraren Daniel Hagerup.
Eldar Høidal har skrive ei rekkje artiklar om møbelindustri og industrihistorie i
aviser og tidsskrift. Magnhild Vatne og Kjetil Tandstad har gjennom 2009 levert
totalt vel tretti artiklar til Sykkylvsbladet under vignetten Vekas kulturminne.

Norsk Møbelfaglig Senter fungerte som sekretariat for prosjektet Verdens lengste sofa som var eit spleiselag mellom anne møbel- og møbelrelaterte bedrifter i Sykkylven. Etter at den gamle rekorden på vel femti meter fall i løpet av hausten 2008, bestemte sykkylvsindustrien å ta denne rekorden ein gong for alle. I samband med Sykkylvsdagane 2009 vart det bygd ein sofa som rakk over den 890 meter lange Sykkylvsbrua. Prosjektet var kvalitetssikra ved ein utsending frå Guinness Book of Records som overvaka arrangementet. Prosjektet gav god omtale i media, radio og fjernsyn og viste godt igjen på YouTube. Det vart også ein folkefest for innbyggjarane i Sykkylven og både dei tilsette ved senteret og Veneforeininga var aktive. NMFS gjorde sin innsats som pressekontakt, konferansier, utforming av pressemeldingar, rekneskap, utforming av heimeside for prosjektet osv.

Samlingsforvalting. Digitalisering
I løpet av 2009 er det aller meste av depotet i Tynesfabrikken overført til magasinet i Borgundgavlen. Når det gjeld den permanente utstillingar det ikkje gjort endringar. Det vil kome i løpet av 2010. Vi har i praksis gjennomført inntaksstopp av gjenstandar på grunn av plassmangel. Det er registrert berre få nye gjenstandar i 2009. (Diverse sofaputer, dukar osv, gåve frå Olbjørg Haugen). NMFS har i dag totalt registrert og samla inn vel 330 gjenstandar.

Lyshol-arkivet: Veneforeininga for Norsk Møbelfaglig Senter har tidligare teke initiativ til å kjøpe fotoarkivet etter fotograf P.P.Lyshol, som hadde sitt virke i Sykkylven frå 1930-åra. Dette initiativet vart til eit felles prosjekt for venneforeininga og NMFS. Line Iversen er prosjektleiar. Bildematerialet inneheld om lag 3500 bilde frå perioden 1940-1970-tallet i form av glasplater, svartkvitfilmar og store diasfilmar. Det omfattande arbeidet med å digitalisere og katalogisere det store materialet er framleis i gang i regi av FylkesFOTOarkivet. Prosjektet har fått god hjelp frå Venneforeininga både økonomisk og når det gjeld opplysningar om dei enkelte møbelstykka som finst på bilda.
NMFS er den juridiske eigaren av Lysholarkivet, og når det er ferdig digitalisert og registrert skal det takast vare på i magasinet på Sunnmøre Museum. Arkivet er også tenkt lagt ut på NMFS sine heimesider. Bilda frå arkivet til fotograf P.P. Lyshol i Sykkylven er i løpet av 2009 på det næraste ferdig digitalisert og lagt inn i Primus. Samtidig er arbeidet med å leggje gjenstandane i Primus i full gang ved overgangen til 2010.

Vedlikehald. Tilrettelegging.
Ved å overføre gjenstandane frå depotet i samlinga blir gjenstandane kuldebehandla mot parasittar og reingjort før dei blir plassert i Magasinet. Det er ikkje gjort spesielle tiltak som gjeld vedlikehald og tilrettelegging av lokala i 2009.

Marknadsføring
Opningstider alle kvardagar heile året mellom kl. 08.30 og 16.00. I fellesferien 13. juli til 01. august hadde vi ferievikar, og då var opningstida kl. 10.00 – 17.00.
NMFS har vore med i Destinasjonssselskapet Ålesund – Sunnmøre og Olavsrosa.
Norsk Møbelfaglig Senter har gjort sine aktivitetar kjende gjennom produksjon av artiklar i regionaviser, lokalaviser, fagblad, nettstaden Digitalt fortalt og sist, men ikkje minst, NMFS sine eigne heimesider, som blir jamleg oppdaterte.
Arrangementa og prosjekta er annonserte i lokalpressa og presenterte gjennom redaksjonell omtale i lokal- og regionalpresse og radio. Eigne heimesider, nettportalen til Sunnmøre Museum, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre sine heimesider og Kulturnett gjer også tilboda ved NMFS kjende. Felles plakatar for Stiftinga Sunnmøre Museum blir hengde opp i nærområdet.

Nettverksbygging
NMFS har god kontakt med møbelmiljøet og dei ulike møbelprodusentane og held det ved like blant anna med å skrive artiklar i fagbladet og delta i den årlege møbelkonferansen i Ålesund kvar haust.
Eldar Høidal var med på møbelmessa i Stockholm på eigen kostnad. Møbelmessa er ein svært viktig arena for nettverksarbeidet.
Kjetil Tandstad og Magnhild Vatne tok del i seminar og kurs arrangert av Sunnmøre Museum og Mimr-seminara i Molde og Volda. Kjetil Tandstad var med på essayskrivekurs i to omgangar i Oslo i regi av Norsk faglitterær forfatterforening. Norsk Møbelfaglig Senter blir ofte kontakta av personar som vil ha hjelp til å bestemme møbeltypar eller som vil ha hjelp til å finne litteratur om designarar, produsentar o.l. Etter beste evne hjelper vi til å klare opp i slike spørsmål. Har vi ikkje svar sjølv, viser vi til personar vi trur kan gi hjelp. Vi har eit godt nettverk av slike hjelparar.
Vi hjelper også elevar og studentar som vil ha informasjon eller tilgang på litteratur. Som motyting får vi gjerne eit eksemplar av det ferdige arbeidet, noko som er med på å auke verdien av boksamlinga og arkivet vårt. Biblioteket er etter kvart det mest omfattande i landet når det gjeld møbelindustrihistorie.

Kulturelt mangfald. Immateriell kulturarv

I 2009 har ikkje NMFS hatt prosjekt som direkte har retta seg mot kulturelt mangfald. I 2009 sette ein i gang ei innsamling av ord frå møbelindustrien i regi av Venneforeininga. Det var redaksjonen for Norsk Ordbok som bad oss om å gjere ei slik registrering og vi har no delt ut ein del skjema der ein kan notere ord og tydinga av orda. Dette materialet blir seinare sendt inn til Norsk Ordbok-prosjektet.

Kjetil Tandstad
dagleg leiar

1.februar 2010

___________________________________________________________________________
Årsmelding 2008
Noirsk Møbelfaglig Senter

1.0 Innleiing
Feiringa av hundreårsjubileet til møbelindustrien på Sunnmøre prega naturleg nok 2008 for Norsk Møbelfaglig Senter. Med tre store jubileumsarrangement i tillegg til den vanlege drifta vart det til tider eit hektisk år.

2.0 Profil
Norsk Møbelfaglig Senter er dokumentasjonssenter og museum for den norske møbelindustrien. Vi prøver å halde oppe det nasjonale fokuset, men fordi senteret er plassert i møbelbygda Sykkylven og knytt til Sunnmøre Museum, blir tyngda av arbeidet retta mot sunnmørskommunane.
Senteret har ei omfattande samling av møblar, produksjonsutstyr, litteratur og kjeldeskrift innan fagfeltet. Et sentralt arbeidsområde er vedlikehald og supplering av samlinga og dokumentasjonstilfanget. Senteret er elles engasjert i formidling av informasjon om den norske møbelarven, gjennom skriftlig framstilling, utstillingar og anna.

3.0 Styrearbeidet

Styret har hatt denne sammensetningen i 2008:
Styreleiar: Otto-Magne Strømmegjerde, Sykkylven kommune
Styremedlem: Steinar Myrseth, Norsk Industri, Møbelindustrien
Styremedlem: Ole-Kristian Paulsen, Norsk Treindustriarbeiderforbund
Styremedlem: Gisle Johnsen, Sykkylven videregående skole
Styremedlem: Jan Lade, designar ved Ekornes
Styremedlem: Mindor Hjellegjerde, Venneforeininga til NMFS

Varamedlem: Jan Kåre Aurdal, Sykkylven kommune
Varamedlem: Egil Sundet, Norsk Industri, Møbelindustrien
Varamedlem: Nina Helland Johansen, Norsk Treindustriarbeiderforbund

Revisor: Price Waterhouse Coopers AS

Styret hadde tre ordinære styremøte i 2008 i tillegg til årsmøtet. Styret har kome med innspel til årsplan og budsjett, og var representert på det årlege eigarmøtet på Sunnmøre Museum.

4.0 Administrasjon og tilsette

4.1 Tilsette
NMFS har full stilling som avdelingsleiar. Eldar Høidal har vore tilsett i denne stillingen sidan oktober 2004. 18. mars 2007 gjekk Line Iversen inn som vikar for Høidal fram til 1.september 2008.
Ho vart etterfølgd av Kjetil Tandstad, som har eit vikariat fram til 1.september 2009. Eldar Høidal sit på heimekontor og jobbar heiltid med å skrive jubileumshistoria både for Ekornes og for bransjeforeininga på vegne av senteret.
Magnhild Vatne er tilsett som museumspedagog i 80% stilling, likt fordelt mellom Sykkylven Naturhistoriske Museum og Norsk Møbelfaglig Senter. Ho har fast kontorplass på NMFS. Vaskehjelp er Nasra Jawab, som arbeider to timar per veke for NMFS.

4.2 Vakter/sommerhjelp
Stine Klevberg Tynes var ferievikar i fire veker sommaren 2008. I tillegg til omvising i den faste utstillinga, var ho også med på fabrikkvandringar i sommar og ho skreiv inn intervju som er gjort tidlegare frå teip og la dei inn i arkivet.

4.3 Kurs, seminar, etterutdanning – kompetanseutvikling
Ingen av dei tilsette har vore med på eksterne kurs eller seminar som utsendingar frå NMFS., Line Iversen og Magnhild Vatne var på Stockholm Furniture Fair i februar. Det var også Eldar Høidal, men på eigen kostnad. Møbelmessa er ein svært viktig arena for nettverksarbeidet.
Kjetil Tandstad og Magnhild Vatne tok del i seminar og kurs arrangert av Sunnmøre Museum og Mimr, blant anna om samlingsarbeidet og om drifting av heimesider.

4.4 Opningstider
Opningstider alle kvardagar heile året mellom kl. 08.30 og 16.00. I perioden 25.06 – 03.08 hadde vi ferievikar, og då var opningstida kl. 10.00 – 17.00.

4.5 Prosjektarbeid
I 2008 var det hundre år sidan P.I. Langlo kom med på eit kurs i korgfletting på Stranda i regi av Norsk Husflids Venner. Dette er rekna som starten for møbelindustrien på Sunnmøre. P.I. Langlo bygde i løpet av nokre tiår det som i mellomkrigsåra vart Noregs største stoppmøbelbedrift. Mange ungdommar frå Sunnmøre lærte faget hos P.I. Langlo og starta etter kvart sine eigne bedrifter. Norsk Møbelfaglig Senter har sett det som si oppgåve å få industrien med på ei skikkeleg feiring av hundreårsjubileet.
Det skjedde ved at ein fekk møbelindustrien med på ein eineståande dugnad mellom bedriftene for å byggje verdas lengste sofa. Det ferdige resultatet vart presentert under Sykkylvsdagane i juni. Det var eit folkehav rundt sofaen som viste seg å måle 61,52 meter. Det slo den gamle danske rekorden med god margin. Sofaen blir no notert som verdsrekord i Guinness’ Book of Records. Han vart selt ut i delar til publikum og var med på å sikre jubileumskomiteen eit overskot som seinare er overført til ein prosjektkonto hos Norsk Møbelfaglig Senter.
I august vart hundreårsjubileet markert med ein friluftsfest i Pål-garden på Stranda, der møbelpioneren P. I. Langlo kom frå. Rundt 250 menneske var innom for å sjå utstilling av gamle møblar og ta ein titt inn i den gamle kjellaren der dei første Langlo-stolane vart produserte. Vertskap var Inge Langlo og familien.
27. september gjekk den tredje feiringa av stabelen i kantina hos Ekornes i Sykkylven. 300 møbelvener var samla til eit fire timar langt program med rause porsjonar møbelhistorie, lokal song og musikk og spekemat spandert av Ekornes. På festen overrekte styreleiar Otto-Magne Strømmegjerde heidersprisen frå Norsk Møbelfaglig Senter – ein diplom og eit trykk av kunstnaren Ørnulf Opdahl. Inge Langlo, møbelveteran og bransjemann gjennom eit langt liv, var første mottakar av prisen.

Venneforeininga for Norsk Møbelfaglig Senter har tidligare teke initiativ til å sikre fotoarkivet etter fotograf P.P.Lyshol, som hadde sitt virke i Sykkylven frå 1930-åra. Dette initiativet vart eit felles prosjekt for venneforeininga og NMFS. Line Iversen er prosjektleiar. Bildematerialet inneheld om lag 5000 bilde frå perioden 1940-1970-tallet i form av glasplater, svartkvitfilmar og store diasfilmar. Det omfattande arbeidet med å digitalisere og katalogisere det store materialet er godt i gang i regi av FylkesFOTOarkivet. Prosjektet har fått god hjelp frå Venneforeininga både økonomisk og når det gjeld opplysningar om dei enkelte møbelstykka som finst på bilda.
NMFS er den juridiske eigaren av Lysholarkivet, og når det er ferdig digitalisert og registrert skal det takast vare på i magasinet på Sunnmøre Museum. Arkivet er også tenkt lagt ut på NMFS sine heimesider.
NMFS har også gjennomført eit prosjekt i regi av Mangfaldsåret som munna ut i ei utstilling om møblane som flyktningar i Sykkylven har teke med seg – eller som dei måtte la stå att i heimlandet. Ho knytte kontakt med Internasjonal Kvinnegruppe i Sykkylven. Ei arbeidsgruppe blei oppretta med representantar frå kvinnegruppa og med Line Iversen som prosjektleiar. Prosjektet vart støtta frå ABM. I november opna utstillinga, som samla 350 menneske i løpet av ei helg. Utstillinga fekk også mykje og positiv omtale i media.

5.0 Marknadsføring
Arrangementa og prosjekta er annonserte i lokalpressen og presenterte gjennom redaksjonell omtale i lokal- og regionalpresse og til dels i radio. Eigne heimesider, nettportalen til Sunnmøre Museum, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre sine heimesider og Kulturnett har også blitt brukt for å gjøre arrangement og tilbod ved NMFS kjende.

6.0 Formidling
6.1 Utstillingar
Basisutstillinga ”Møbeleventyret på Sunnmøre” som tek mesteparten av den tilgjengelege plassen i våre lokale. Men vi har en krok vi kan bruke til skiftande utstillingar. Ei utstilling med møbelrelaterte produkt frå ungdomsbedrifter frå Sykkylven vidaregåande skule har vore stilt ut i 2008. Utstillinga kom i stand i samarbeid med Bergljot Hjortdal på Opplæringskontoret for møbel og treindustri.
I år har vi også hatt eit samarbeid med den første såkalla gründercampen ved Sykkylven ungdomsskule. Dei kom til senteret for oppdrag og fekk i oppgåve å lage ei utstilling for medelevar om møblar som er gode for kroppen. Susanne Hjelle, Kristian Lindvik Kvam, Jonas Strømmegjerde og Magnus Skjelten frå 9c arbeidde aktivt og sjølvstendig i fleire dagar med å lese om og fotografere stolar i utstillinga til NMFS. Bilda og faktaopplysningar frå intervju og NMFS sitt bibliotek vart i slutten av gründerveka prenta ut og stilte ut på som del av ein eigen stand om kroppsvennlege møblar som elevane bygde opp i foajeen ved Sykkylven ungdomsskule.

6.2 Tilbod til skulane

Magnhild Vatne var i møte med rektorkollegiet i Sykkylven kommune, og fikk presentert tankar rundt moglege formidlingstilbod for elever i grunnskolen. På slutten av året utarbeidet hun et opplegg: ”Frå korgfletting til storindustri” for 5.-7. årstrinn. I dette opplegget skulle Prikken-stolene fra Sandvik Møbler AS brukast i aktivitetsdelen.
Alle barneskulane i Sykkylven fekk tilbod om og tok imot formidlingstilbodet frå korgfletting til storindustri. Det same gjorde fire skular i Stranda kommune. Alle niandeklassene ved Sykkylven ungdomsskule var på besøk på senteret og gjekk gjennom same opplegget med utstillinga som utgangspunkt. 500 skuleelevar har teke imot formidlingsopplegg i løpet av 2008.

6.3 Omvising
I tillegg til omvisning av elevgrupper som bestilte omvisning før sommaren, hadde vi både grupper og enkelte turistar på besøk i utstillinga i sommarsesongen. Dei heilt store besøkstala av turistar har vi ikkje. Sykkylven er gjennomfartsåre for turiststraumen men det er vanskeleg å finne attraksjonar som får dei store mengdene turistar på veg frå Ålesund til Geiranger til å stoppe.
I 2008 vitja rundt 500 personar museet. Rundt 60 var enkeltståande turistar frå mange ulike land, gjestar hos møbelfabrikkar og ved årsmøtet til Norsk Treindustriarbeiderforbund i Ålesund i september.

6.4 Andre aktivitetar, arrangement
Eldar Høidal er framleis engasjert i Sykkylven Reiselivsforum. NMFS har tidlegare fungert som turistkontor i kommunen, men ordninga vart ikkje vidareført i 2008.

6.5 Publikasjonar
Det vart ikkje gitt ut eigne publikasjonar ved Norsk Møbelfaglig Senter, men Eldar Høidal og Kjetil Tandstad er begge med i redaksjonen i Årbok for Sykkylven der det årleg blir presentert stoff frå møbelbransjen.
Venneforeininga hadde brosjyren ”Møbelfabrikk i kvar kjellar” under arbeid, ført i pennen av Kjetil Tandstad og med Eldar Høidals industrisoge som kjelde. Brosjyren er eit kart der alle møbelrelaterte verksemder i Sykkylven gjennom tidene er plotta inn. Brosjyren skal etter planen vere klar for sal frå påske 2009. Det er søkt om støtte frå Kulturminneåret for å digitalisere materialet og få lagt det ut på heimesida.

6.6 Anna
Eldar Høidal har skrive ei rekkje artiklar om møbelindustri og industrihistorie i
aviser og tidsskrift. Vi får regelmessig oppdrag fra bransjeforeningen Norsk Industri om
artikler til bladet Norske Møbler som bransjeforeininga gir ut.
Kjetil Tandstad skreiv i november kontrakt om å skrive historia til sykkylvsbedrifta Møre Trafo som er 60 i 2011. Han skal bruke totalt seks månadsverk på arbeidet i løpet av 2009 og 2010.

7.0 Forsking/kunnskapsproduksjon
Eldar Høidal arbeider parallelt med dei to skriveprosjekta møbelelindustriens 100-års historie og 75-årshistoria til Ekornes. Disse verka jobbar han parallelt med og begge skal leverast hausten 2009. Oppdraga gir prestisje, verdifullt materiale til kjeldesamlinga og hjelpte også til med å gi eit positivt økonomisk resultat i 2007.

8.0 Ekstern verksemd, konsulentarbeid, kulturvernarbeid
Norsk Møbelfaglig Senter blir ofte kontakta av personar som vil ha hjelp til å bestemme møbeltypar eller som vil ha hjelp til å finne litteratur om designarar, produsentar o.l. Etter beste evne hjelper vi til å klare opp i slike spørsmål. Har vi ikkje svar sjølv, viser vi til personar vi trur kan gi hjelp. Vi har et godt nettverk av slike hjelparar.
Vi hjelper også elevar og studentar som vil ha informasjon eller tilgang på litteratur. Som motyting får vi gjerne eit eksemplar av det ferdige arbeidet, noko som er med på å auke verdien av boksamlinga og arkivet vårt. Biblioteket er etter kvart det mest omfattande i landet når det gjeld møbelproduksjonshistorie.
Vi får også spørsmål fra lokale personer om tema som ikkje gjeld det møbelfaglige. Da er vi så heldige at vi i kollegiet i Sunnmøre Museum har ressurspersonar som kan assistere.

9.0 Innsamling, dokumentasjon og registrering av gjenstandar

9.1 Registrering av gjenstandar (skilje mellom før og etter 1945)
Vi har i praksis gjennomført inntaksstopp av gjenstandar på grunn av plassmangel. Det er registrert berre ein ny gjenstand i 2008. (Recliner frå Emdal, sekstiåra, prototype).

9.2 Registrering av anna materiale (foto, film, arkiv, bøker . . .)
Det er registrert nokre få nye bøker i biblioteket. I tillegg er det supplert med en ny årgang av tidsskriftene: Bonytt, Interiørmagasinet, Elle Interiør, Design Interiør, Treindustrien, Møbel og Interiør.

9.3 Planarbeid
Styret i NMFS har vedteke ein innsamlingsplan for NMFS. I samarbeid med Siw Solvang ved Sunnmøre Museum er det arbeidd ut marknadsplan for 2009 – 2012.
Det er også sett ned ei gruppe med Eldar Høidal som medlem og som skal sjå nærare på kva delar av møbelhistoria som er dårleg representert i samlingane og som bør supplerast.

10.0 Førebyggjande konservering og magasinering/lagring
NMFS har inntil vidare gjenstandane sine lagra i deponiet på Tynesfabrikken. I eit rom i kjellaren blir brukt som magasin for møbler og skriftlige kilder. Rommet har avfuktar som blei kjøpt inn i oktober 2006 og målingar blir avlest og registrert jamleg. Målingane låg stabilt på et godt nivå hele 2008.
Maskinar og utstyr er lagra i et rom i tredje etasje. Etter det vi kan observere er det her tørt og akseptabelt klima.

11.0 Båtar (antikvariske og kopier)
NMFS har ingen båtar i sin forvaring.

12.0 Antikvariske bygningar
NMFS rår ikkje over antikvariske bygg.

13.0 Driftsbygningar og anlegg

13.1 Bygningar
NMFS held til i leigde lokale i Sykkylven sentrum. Ansvaret for det ytre og indre vedlikehaldet av bygget ligg til huseigar. Enklare vedlikehald, som skifting av lyspærer og evt. måling, tek NMFS seg av. Det har ikkje vore gjort oppussing eller utbetringstiltak på bygget i 2008.

13.2 Uteområde; kulturlandsskap
Vi eig heller ikke uteområde, men har ein plass med benkar og bord utanfor for tilsette og besøkende.

13.3 Sikring
Det er ikkje gjennomført ekstra sikringstiltak, men det ligg ekstra tryggleik i at huseiger er næraste nabo til museumsbygget med fullt innsyn til alle dører og vindauge. Avdelingsleiar gjennomfører faste kontrollvisittar i magasinet på Tynesfabrikken.

14.0 Venneforeining
Veneforeininga for Norsk Møbelfaglig Senter har halde oppe aktiviteten og er god støtte for senteret. Line Iversen/Kjetil Tandstad har den formelle delen i samarbeidet med venneforeininga, men Eldar Høidal er framleis sterkt involvert og er medlem i styret.
Venneforeininga har ofte styremøte som Iversen/Tandstad har delteke i og arrangerer elles kulturkveldar. Arrangementa har hatt godt besøk, med god omtale i media.
Senteret har også samarbeidet nært med venneforeininga når det gjelder Lysholarkivet. Line Iversen er prosjektleiar. Ei arbeidsgruppe med representantar fra de ulike bedriftene i kommunen skal hjelpe til med opplysninger om bilde. Ein brosjyre som viser det store talet møbelfabrikkar er under arbeid på oppdrag frå veneforeininga,

15.0 Fortsatt drift
Styret finner at føresetnaden for framleis drift av selskapet er til stades og avsluttar rekneskapen på dette grunnlaget

16.0 Arbeidsmiljø/ytre miljø
Styret meiner arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det har ikkje vore sett i verk spesielle tiltak. Tilsette har ikke vært utsatt for ulukker eller skader i samband med arbeidet.
Selskapet ureinar ikkje det ytre miljø.

17.0 Likestilling
Selskapet har som målsetting å likestille kjønna ved tilsetjingar. Arbeidsforholda er lagt til rette for begge kjønn.

18.0 Andre forhold
Det er etter det styret kjenner til ikkje oppstått forhold etter utgangen av rekneskapsåret som vil få noko å seie for selskapets si stilling og resultat.

Sykkylven………..2009

Otto-Magne Strømmegjerde, styreleder

Ole-Kristian Paulsen Gisle Johnsen

Steinar Myrseth Jan Lade, Mindor Hjellegjerde

ÅRSMELDING 2007

1. Virksomhetens art og lokalisering. Norsk Møbelfaglig Senter er dokumentasjonssenter og museum for den norske møbelindustrien. Vi prøver å opprettholde det nasjonale fokuset i virket vårt, men den naturlige lokaliseringen til Sykkylven på Sunnmøre gjør at mye av arbeidet er innrettet mot kommunene i denne regionen. Senteret har en omfattende samling av møbler, produksjonsutstyr, litteratur og kildeskrifter innen fagfeltet. Et sentralt arbeidsområde er vedlikehold og supplering av samlingen og dokumentasjonstilfanget. Senteret er ellers engasjert i formidling av informasjon om den norske møbelarven, gjennom skriftlige fremstillinger, utstillinger og annet.

 

2. Fortsatt drift. I samsvar med  regnskapsloven  paragraf 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

 

3. Redegjørelse for årsregnskapet.  2007 var et spennende år for Norsk Møbelfaglig Senter. Senteret er nå konsolidert inn som en avdeling under Stiftelsen Sunnmøre Museum som også har personalansvar for de ansatte.

Men NMFS er også en stiftelse med eget styre som råder over senterets samlinger og fondsmidler. Regneskapet faller dermed i to deler, ett som er en del av regnskapet til Sunnmøre Museum og et eget  eierstyre som forvaltr eiendommene.Selskapet har ikkje vært utsatt for særskilte faktorer som påvirker virksonheten ut over det som er vanlig.

 

4. Bemanning: Det ble gjort en omrokkering i administrasjonen ved senteret ved at Line Iversen kom inn fra Sunnmøre Museum for å vikariere for daglig leder Eldar Høidal, for at han skulle kunne jobbe med bokprosjekt på vegne av senteret på heltid. Sådan var Eldar Høidal i funksjon som daglig leder fra 1 januar til 18. mars, og historiker/forsker og forfatter resten av året. Line Iversen tok til som daglig leder 19. mars, og skal være vikar for Eldar ut aug-09 slik at han kan ferdigstille bokprosjektene sine.

13. august fikk senteret enda en ansatt; Magnhild Vatne som er museumspedagog. Hun jobber 80% og skal fordele denne stillingen som museumspedagog på tre museum; Norsk Møbelfaglig Senter, Sykkylven Naturhistoriske Museum og Godøy Kystmuseum.

Det at bemanningen økte med ytterligere to personer gjorde at man stod sterkere i å oppfylle årsplanen, noe som vi også i stor grad gjorde, med unntak av enkelte punkter og først og fremst når det gjaldt registrering av museets gjenstander. Dette skyldes at det var lagt opp til at gjenstandene skulle registreres i godkjente program samtidig som de skulle flyttes til det nye magasinet ved Sunnmøre Museum som etter planen skulle stå ferdig i 2007, men så ble ikke magasinet ferdig i tide. Det ble heller ikke laget noen katalog om basisutstillingen «Møbeleventyret på Sunnmøre» på grunn av omrokkeringene i administrasjonen.

 

5. Styret. Styret hadde tre ordinære styremøter i 2007, i tillegg til årsmøte. Styret har kommet med innspill til årsplan og budsjett. Styret vedtok i mars at det skulle opprettes en stilling som museumspedagog ved NMFS i en prøveperiode på to år i første omgang, jfr. finansieringsplanen. Ellers har styret igjen behandlet spørsmålet om samordning og samlokalisering mellom NMFS og Sykkylven Naturhistoriske Museum utover det å dele museumspedagog.

Styret har hatt denne sammensetningen i 2007:

Styreleder:               Otto-Magne Strømmegjerde, Sykkylven kommune

Styremedlem:          Steinar Myrseth, Norsk Industri, Møbelindustrien

Styremedlem:          Ole-Kristian Paulsen, Norsk Treindustriarbeiderforbund

Styremedlem:          Ingunn Aagård, Sykkylven videregående skole

Styremedlem:          David Vikøren, Kunsthøgskolen i Bergen

Styremedlem:          Mindor Hjellegjerde, Venneforeningen til NMFS

 

Varamedlem:           Jan Kåre Aurdal, Sykkylven kommune

Varamedlem:           Egil Sundet, Norsk Industri, Møbelindustrien

Varamedlem:           Nina Helland Johansen, Norsk Treindustriarbeiderforbund

 

Revisor: Price Waterhouse Coopers AS

 

6. Administrasjon og ansatte.  NMFS har 1 full stilling som avdelingsleder. Eldar Høidal har vært ansatt i denne stillingen siden oktober 2004. 18. mars i år gikk Line Iversen inn som vikar for Høidal. Hun skal være vikar som daglig leder ut august 2009. Denne perioden jobber Høidal heltid med å skrive fagbøker på vegne av senteret. 13. august ble Magnhild Vatne ansatt som museumspedagog i 80% stilling, likt fordelt på tre museum. Hun har fast kontorplass på NMFS når hun jobber for alle de tre ulike museene. Høidal sitter på hjemmekontor.

Som i fjor hadde vi Andrea Lied som vaskehjelp to timer i uka.         

Bente Klevberg Tynes fungerte som ferievikar sommeren 2007.

        

7. Kurs, seminar, etterutdanning – kompetanseutvikling

Ingen ved NMFS deltok i kurs eller etterutdanning i 2007. Eldar Høidal var på Stockholm Furniture Fair i februar, en svært viktig arena for nettverksarbeidet vi må drive på med kontinuerlig.

NMFS har et stort behov for å få rustet opp hjemmesidene sine skikkelig, gode hjemmesider og formidling også på nett er noe som blir høyt prioritert. I den forbindelse deltok Line Iversen og Magnhild Vatne på formidlingskonferansen «Kultur på nett 2007» i regi av kulturnett.no og Kulturnett Trøndelag i Trondheim i november.

        

8. Åpningstider

Åpningstider alle hverdager hele året mellom kl. 08.30 og 16.00. I perioden 25.06 –  03.08 hadde vi ferievikar, og da var åpningstiden kl. 10.00 – 17.00.

        

9. Prosjektarbeid

Venneforeninga ved senteret har tidligere tatt initiativ til å kjøpe fotoarkivet etter fotograf P.P.Lyshol som hadde sitt virke i Sykkylven fra 1930-årene. Dette initiativet er blitt et prosjekt venneforeninga og NMFS samarbeider om og som Line Iversen er prosjektleder for. Bildematerialet består av omlag 5000 bilder fra perioden 1940-1970-tallet og består av glassplater, svart/hvit-filmer og store diasfilmer. Iversen har jobbet mye med dette høsten-07. Blant annet med å søke om økonomisk støtte fra lokale bedrifter for å få råd til å kjøpe, digitalisere og bevare fotoarkivet, og å tilrettelegge dugnadsarbeidet venneforeninga skal bidra med

. Arkivet ble kjøpt høsten-07, og vi gikk inn avtale med FylkesFOTOarkivet for hjelp til digitalisering. NMFS er den juridiske eieren av Lysholarkivet, og når det er ferdig digitalisert og registrert skal det oppbevares i magasinet på Sunnmøre Museum og arkivet skal også legges ut på NMFS sine hjemmesider.  Prosjektet skal videreføres i 2008 og hadde mye og god omtale i lokale media som aviser og radio.

Et annet prosjekt som ble påbegynt høsten 2007 er Mangfoldsåret 2008. Iversen tok da kontakt med Internasjonal Kvinnegruppe i Sykkylven i begynnelsen av september for å få til et samarbeid for å markere Mangfoldsåret. Kvinnegruppa var svært positive og glade over initiativet og planer ble lagt for 2008. Søknad ble også sendt til ABM. En arbeidsgruppe ble opprettet med representanter fra kvinnegruppa og med Iversen som prosjektleder. Arbeidet videreføres og avvikles i 2008.

 

 

10. Markedsføring

Vi har markedsført de arrangementene og prosjektene vi har hatt gjennom annonsering i lokalpressen, samt presentasjon gjennom redaksjonell omtale i lokal- og regionalpresse og til dels i radio. Museets egne hjemmesider, Sunnmøre Museums nettportal, Destinasjon Ålesund og Sunnmøres hjemmesider samt Kulturnett har også blitt brukt for å gjøre arrangement og tilbud ved NMFS kjent.

 

11. Formidling

Vi har basisutstillingen «Møbeleventyret på Sunnmøre» og den tar opp mesteparten av utstillingplassen som er tilgjengelig i senterets lokaler. Men vi har en krok vi kan bruke til skiftende utstillinger. Da Sykkylven videregående skole gikk videre til NM for ungdomsbedrifter etter å ha vunnet fylkesmønstringen, lagde Iversen i slutten av april en utstilling i samarbeid med faglæreren på Sykkylven vgs. og daglig leder Bergljot Hjortdal på Opplæringskontoret for møbel og treindustri for å gjøre stas på de flinke elevene og for å vise frem produktene for lokalsamfunnet. Utstillingen består av produkt som ungdomsbedriftene har laget opp gjennom årene, samt omtale av de ulike ungdomsbedriftene. Årets produkt stod i fokus og vi hadde utstillingsåpning med gjester og  flere aviser tilstede. Elevene gikk senere videre til EM med vinnerproduktet sitt i 2007. Utstillingen stod resten av 2007.

 

Før sommerferien og Magnhild Vatne begynte på senteret, videreførte Line Iversen det opplegget Eldar Høidal hadde startet. I begynnelsen av mai deltok Iversen i designprosjektet for 10. klassene på Sykkylven ungdomsskole som ble videreført fra 2006. Det var et samarbeid mellom skolen, NMFS, Ekornes ASA og Opplæreingskontoret for møbel og treindustri. Sammen satt vi i jury, ordnet med premier og deltok på premiering på Ekornes. Prosjektet fikk god dekning i lokalpressen.

 

Høidal hadde en dialog med trearbeiderklassen ved Sykkylven vgs i 2006 for å få elevene her til å lage byggesett av pinnestoler som kan aktivisere små og store besøkende ved senteret, noe de lovde å gjøre i 2007. Iversen fulgte opp avtalen, men dette var den samme klassen som vant NM for ungdomsbedrifter, og da måtte de prioritere å forberede seg til EM, så det ble ingen stoler før sommeren. Avtalen var da at vi skulle ta opp avtalen igjen til høsten. Da tok Magnhild Vatne over dette prosjektet, men da var det ingen av elevene i dette kullet som var interesserte i å lage stolene. Vatne tok da kontakt med Sandvik Møbler AS som så svært positivt på tiltaket, som skulle bli en del av formidlingen ved senteret, og gav oss 5 Prikken pinnestoler kostnadsfritt.

 

Før sommeren hadde Iversen dialog med skolene i Sykkylven for å presentere Møbeleventyret på Sunnmøre, men dette nærmet seg tampen av skoleåret, og skolene ønsket å eventuelt benytte seg av et slikt tilbud til høsten istedet. Avtalen var å komme tilbake til dette da. Iversen hadde videre møte med formidlingsgruppa på Sunnmøre Museum og med Halstein Kurseth angående formidling også av Sykkylven Naturhistoriske Museum. Dette var før sommeren, og en del tid gikk også med til å sette seg skikkelig inn i fagstoffet rundt møbeleventyret.

 

Vi var svært glade for å få inn Magnhild Vatne i august, som skulle ta seg av formidlingen ved senteret. I begynnelsen brukte hun også tid på å sette seg inn i møbelhistorie som fagområde og da spesielt «Møbeleventyret på Sunnmøre».

Vatne var i møte med rektorkollegiet i Sykkylven kommune, og fikk presentert tanker rundt mulige formidlingstilbud for elever i grunnskolen. På slutten av året utarbeidet hun et opplegg: «Frå korgfletting til storindustri» for 5.-7. årstrinn. I dette opplegget skulle Prikken-stolene fra Sandvik Møbler AS brukes i aktivitetsdelen. Dette nye formidlingstilbudet skulle alle barneskolene i Sykkylven få på nyåret 2008, i forbindelse med 100-års markeringen for møbeleventyret.

                  

          12. Omvising

I tillegg til omvisning av elevgrupper som bestilte omvisning før sommeren, hadde vi et jevnt sig av turister i sommersesongen. De helt store besøkstallene av turister har vi ikke, noe som kommer av at Sykkylven ikke ligger midt i turistløypa og at de som kommer til kommunen  er på gjennomreise.

 

Når museumspedagogen har vært på senteret har hun vært tilgjengelig for tilfeldig besøkende. Hun har også tatt imot grupper som har bestilt omvisning; barnehage, ungdomsskoleklasse og utvekslingsstudenter fra Malaysia.

 

13. Andre aktiviteter, arrangement

I 2007 tok vi opp tilbudet om møbelvandringer som Eldar Høidal prøvde ut i fjor. Det ble gjennomført fem slike i Sykkylven og en i Ørsta; Ekornes, Hjellegjerde og Brunstad i Sykkylven, samt et større opplegg i Ørsta om Møre Lenestolfabrikk. Sistnevnte var et samarbeid mellom Norsk Møbelfaglig Senter og Brudavolltunet. Ekornes og Ørsta var det stort oppmøte, og noe mindre på de andre. Alle hadde god omtale i media før og etter arrangementet. Både Høidal, Iversen og Vatne var med på dette opplegget.

 

Eldar Høidal er fremdeles engasjert i Sykkylven Reiselivsforum, og NMFS hadde også funksjon som turistinformasjon i kommunen i 2007.

                  

          14. Publikasjoner

Det ble ikke gitt ut egne publikasjoner ved Norsk Møbelfaglig Senter, men Eldar Høidal er med i redaksjonen i Årbok for Sykkylven der det med jevne mellomrom blir presentert stoff fra møbelbransjen.

 

          15. Annet

          Eldar Høidal har med jevne mellomrom skrevet artikler om møbelindustri og industrihistorie i

aviser og tidsskrift. Vi får regelmessig oppdrag fra bransjeforeningen Norsk Industri vedr.

skriving av artikler til bladet Norske Møbler som bransjeforeningen gir ut.

            

          16. Forsking/kunnskapsproduksjon

          Eldar Høidal har gjort en formidabel jobb dette året med forfattergjerningen sin.  Bedriftssoga

for møbelbedriften Stokke AS ble avsluttet og resultatet må sies å være et praktverk. Stokke hadde 75 års jubileum i 2007 og Høidal avsluttet dette prosjektet i september. Samtidig hadde han fire måneder med skriving for Volda kommune, vedr. grendakapitlene i det som blir kalt

Busetnadssoga. I oktober tok han fatt på to andre jubilanter og prestisjeprosjekt;

Møbelindustriens 100-års historie og Ekornes sin 75-årshistorie. Disse verkene jobbet han parallelt med og skal avsluttes høsten 2009.

Disse oppdragene gir prestisje samt verdifullt materiale til NMFS sin kildesamling og bidro også til et positivt økonomisk resultat i 2007. Også NMFS sitt styre berømmer Høidal for den jobben han gjør i henhold til forskningen og skrivingen sin.

 

17. Ekstern virksomhet, konsulentarbeid, kulturvernarbeid

         Norsk Møbelfaglig Senter blir ofte kontaktet av personer som vil ha hjelp til å bestemme

møbeltyper eller som vil ha hjelp til å finne litteratur om designere, produsenter o.l. Etter beste

evne bidrar vi for å klare opp i slike spørsmål. Har vi ikke svar selv, viser vi til personer vi tror

kan gi hjelp. Vi har et godt nettverk av slike hjelpere.

Vi bistår også elever og studenter som vil ha informasjon eller tilgang på litteratur. Som

motytelse får vi gjerne et eksemplar av det ferdige arbeidet, noe som er med på å øke verdien i

boksamlingen vår, som etterhvert er den mest omfattende i landet når det gjelder møbelproduksjonshitorie.

Vi får også spørsmål fra lokale personer om tema som ikke gjelder det møbelfaglige. Da er vi så heldige at vi i kollegiet i Sunnmøre Museum har ressurspersoner som kan assistere. Plassmangel i eget lager gjør at vi bare unntaksvis kan si ja til å ta in nye gjenstander som personer  ønsker å donere eller selge til museet.

 

18. Innsamling, dokumentasjon og registrering av gjenstander

 

19. Registrering av gjenstander (skille mellom før og etter 1945)

Vi har i praksis gjennomført inntaksstopp av gjenstander fra 2006 på grunn av plassmangel. Det er ikke registrert nye gjenstander i 2007.

 

20. Registrering av  annet materiale (foto, film, arkiv, bøker . . .)

Det er ikke registrert fotos i 2007.

Det er registrert 5 nye bøker i biblioteket. I tillegg er det supplert med en ny årgang av tidsskriftene: Bonytt, Interiørmagasinet, Elle Interiør, Design Interiør, Treindustrien, Møbel og Interiør.

 

21. Planarbeid

Styret i NMFS har vedtatt innsamlingsplan for NMFS.

 

22. Forebyggende konservering og magasinering/lagring

NMFS har inntil videre gjenstandene sine lagret på Tynesfabrikken hvor vi leier to rom. Et i kjelleren der tilfluktsrommet blir benyttet som magasin for møbler og skriftlige kilder. Rommet har avfukter som ble kjøpt inn i oktober 2006, og målinger blir avlest og registrert minst en gang i uka. Målingene lå stabilt på et godt nivå hele 2007.

Maskiner og utstyr er lagret i et rom i tredje etasje. Etter det vi kan observere er det her tørt og akseptabelt klima.

 

23. Båter (antikvariske og kopier)

NMFS har ingen båter i sin forvaring.

 

24. Antikvariske bygninger

NMFS rår ikke over antikvariske bygg.

 

25. Driftsbygninger og anlegg

        

26. Bygninger

NMFS holder til i leid lokale i Sykkylven sentrum. Ansvaret for det ytre og indre vedlikeholdet av bygget ligger på huseieren. Enklere vedlikehold som utskifting av lyspærer og evt. maling tar NMFS seg av. Det har ikke vært gjort oppussing eller utbedringstiltak på bygget i 2007.

 

27. Uteområde; kulturlandsskap

Vi eier heller ikke uteområde, men har laget til en plass utenfor med benker og bord for å gjøre det trivelig for ansatte og besøkende.

        

28. Sikring

Det er ikke gjennomført ekstra sikringstiltak, men det ligger en ekstra trygghet i at huseier er nærmeste nabo til museumsbygget med fullt innsyn til alle dører og vindu. Avdelingsleder gjennomfører faste kontrollvisitter i magasinet på Tynesfabrikken, i gjennomsnitt en gang i uka.

 

29. Venneforening

Venneforeningen for Norsk Møbelfaglig Senter har opprettholdt aktiviteten sin og den gode støtten for senteret. Line Iversen har tatt over den formelle delen i samarbeidet med venneforeningen, men Eldar Høidal er fortsatt like involvert i foreningen som før. Venneforeningen har ofte møter som Iversen og Høidal deltar på som en aktiv del. Venneforeningen stod for to større arrangement i 2007; Kulturkveld i mars som tok for seg 1940-50 åra og tilsvarende Kulturkveld i november som tok for seg 1960-åra. Sistnevnte var også Magnhild Vatne med på. Disse kulturkveldene har tatt for seg hovedstrømningene i forbindelse med samfunn og kultur, med musikalske innslag og utstilling av møbler og interiør fra perioden. Arrangementene har hatt godt besøk, med god omtale i media.

Ellers er venneforeningens styre en god støtte for senteret, det har blitt et velfungerende styre som får ting gjort.

Senteret har også samarbeidet nært med venneforeningen når det gjelder Lysholarkivet, hvor Iversen koordinerer og har ansvaret for arbeidet. Det ble sent på året satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike bedriftene i kommunen, som skal hjelpe til med opplysninger om bildene. Venneforeningen er svært viktige i denne delen av registreringen av arkivet.

 

30. Fortsatt drift

Styret finner at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede. Regnskapet er avsluttet på denne forutsetning.

 

31. Arbeidsmiljø/ytre miljø

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det har ikke vært iverksatt spesielle tiltak. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet.Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

 

32. Likestilling

Selskapet har som målsetting å likestille kjønna ved tilsettinger. Arbeidsforholdene er lagt til rette for begge kjønn.

 

33.Andre forhold

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.

 

 

 

Sykkylven 18.06.2008

 

 

 

Otto-Magne Strømmegjerde, styreleder

 

 

 

Ole-Kristian Paulsen

 

 

 

Ingunn Aagård

 

 

 

Steinar Myrseth

 

 

 

Dave Vikøren

 

 

 

Mindor Hjellegjerde