Årsmelding 2004

ÅRSMELDING NMFS 2004

Innledning
2004 var et spesielt år for Norsk Møbelfaglig Senter. På et styremøte i januar, der også fylkeskultursjef Arvid Blindheim var med, ble det vedtatt at styret skulle arbeide fram mot en avtale med Sunnmøre Museum for å gjøre NMFS til en enhet i det konsoliderte museet. Gjennom flere fellesmøter mellom representanter for styrene i NMFS og Sunnmøre Museum kom partene i løpet av året fram til enighet om en avtale om samordning som ble gjort gjeldende fra 1.10.2004. Som en del av dette omstillingsarbeidet ble styret enig med daglig leder i NMFS om fratredelse i mai 2004. Daglig leder arbeidet ved senteret til ut september. Fra oktober ble Eldar Høidal tilsatt i en prosjektstilling for å greie ut framtidig driftsplattform for Norsk Møbelfaglig Senter. Disse rammevilkårene førte til at det ikke var praktisk mulig å gjennomføre betydelig utoverrettet aktivitet ved senteret i 2004. Dette året må en derfor se på som et unntaksår, før senteret i 2005 kan reorientere seg i en mer museumsfaglig retning. Norsk Møbelfaglig Senter er et museum og et dokumentasjonssenter for den norske møbelindustrien. Selskapet er lokalisert i Sykkylven kommune.

2. Styre og ansatte
Styret:
Styret hadde i årsmeldingsperioden fram til det ekstraordinære årsmøtet 29. september 2004 følgende sammensetning: Egil Sundet, TBLMøbel og Innredning, leder, Morten Hiorth, TBL, Hildegunn Brune, Norsk Treindustriarbeiderforbund (NTAF), Ole-Kristian Paulsen, NTAF, Otto-Magne Strømmegjerde, Sykkylven kommune, med Jan Kåre Aurdal som personlig vara, Rolf Bergmann, M&R fylkeskommune, med Nina Helland Johansen som personlig vara, Dave Vikøren, Kunsthøyskolen i Bergen ( KHIB ). Etter det ekstraordinære årsmøtet gikk Hildegunn Brune, NTAF, ut av styret. Hun ble erstattet av Nina Helland Johansen, NTAF. Funksjonsperioden for de øvrige styremedlemmer ble forlenget fram til det neste ordinære årsmøtet.

Personale
Tilsatte: Ellen Standal, daglig leder fram til 1.10.04 Eldar Høidal var i to måneder fra 1.1. 04 i arbeid med sluttføringa av NTAF`s 100-årshistorie. Fra 18.10.04 var han ansatt i en prosjektmedarbeiderstilling. Ferievikar sommeren 2004: Henrik Tronerud og Jens Bjørlo Tandstad. Rengjøringsassistenter: Line Drabløs og Solveig Horsevik Skogvold t.o.m. 1.7.04. Mirela Konjhodzic fra samme tid. Sekretærtjenester: Sykkylven Næringsutvikling. Regnskap: Sykkylven Regnskapskontor. Revisor: Karl Johan Brudevold.

3. Styrets arbeid
Styret avviklet fire møter i 2004. Arbeidet til styret var i hovedsak konsentrert rundt spørsmålet om konsolidering med den nye museumsregionen på Sunnmøre. Møre og Romsdal fylkeskommune, ved Arvid Blindheim, var en sentral samtalepart i disse drøftingene. På styremøtet den 28. januar 2004 fikk en arbeidsgruppe med representanter for eierne; TBL Møbel og Innredning, NTAF, Sykkylven kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune i oppgave å komme med en anbefaling når det gjaldt konsolidering med Sunnmøre Museum. Det ble gjennomført møter med Møre og Romsdal fylke, Jugendstilsenteret, Sunnmøre Museum og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Det ble tidlig klart at en løsning måtte finnes i en konsolidering med Sunnmøre Museum. Å stå utenfor konsolideringen ville innebære at offentlig støtte ikke kunne bli økt. En av de store utfordringer i samtalene med Sunnmøre Museum var husleieavtalen som NMFS inngikk med eieren av Strømmebygg i 2000. Den er uoppsigelig i en tiårsperiode og gjaldt i utgangspunktet et areal på 717.5 kvm. Med reduserte inntekter og redusert bemanning for NMFS, stod dette leieforholdet fram som problematisk. I mai lyktes det å få en avtale med Møbellaboratoriet som omfattet 110 kvm av NMFS sitt opprinnelige leide areal. Selv med denne framleien ble NMFS sitt leieforhold vurdert som for belastende. Sykkylven Næringsutvikling fikk derfor i oppgave, sammen med daglig leder ved NMFS, å etablere kontakt med andre mulige leietakere av bygget. Det var løfterike forhandlinger med en interessent, men de førte ikke fram til noen avtale. Mens arbeidet med å finne nye leietakere for (deler av) NMFS sine lokaler gikk sin gang, ble forhandlingene med Sunnmøre Museum ført videre. I mai var partene kommet så langt i samtalene at det ble laget en intensjonsavtale med Sunnmøre Museum som gikk på at de skulle overta ansvaret for den daglige driften av NMFS fra 1.10. 2004. Det var i den forbindelse enighet om at Stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter skulle beholde eiendomsretten til innsamlet dokumentasjon, møbler og materiale ellers. Alt dette skulle stilles til disposisjon for den nye avdelingen av Sunnmøre Museum. Stiftelsen NMFS skal behandle og foreslå årsplaner og budsjett, og Sunnmøre Museum ønsker at eierstyret (styret for stiftelsen NMFS) skal spille en aktiv rolle også i det videre arbeidet. Intensjonsavtalen ble godkjent av årsmøtet til NMFS 10.06.2004. Styreleder ble gitt fullmakt til å forhandle fram en avtale om konsolidering som skulle legges fram på det ekstraordinære årsmøtet den 29.09. Denne ble enstemmig godkjent. — I november 2004 lyktes det å komme i dialog med firmaet Leathermaster i Sykkylven, som i desember signerte avtale om overtakelse av 300 kvadratmeter av de lokalene som NMFS opprinnelig leide. Norsk Møbelfaglig Senter sitt restareal ble dermed 221 kvm. Av disse framleier Opplæringskontoret for Treindustrien på Sunnmøre 40 kvm.

4. Utadrettet arbeid

Utstillinger
Norsk Møbelfaglig Senter fikk i oppgave av Norsk Treindustriarbeiderforbund å lage en utstilling om stolens historie i forbindelse med forbundets 100-årsmarkering i mai 2004. Utstillingen ble godt mottatt av deltagerne på jubileet. Senteret hadde i egne lokaler en utstilling med ulike elementer fra norsk møbelhistorie. For første gang ble det også laget til en presentasjon der maskiner og annet produksjonsutstyr ble tatt med. Tilbakemeldingene fra publikum var positive på at det ikke bare var enkeltstående møbler som ble vist fram, men at de også fekk noe innsikt i produksjonshistoria.

Hjemmesider
NMFS foretar med visse mellomrom oppdatering av egne hjemmesider. Her har kataloger fra ulike temautstillinger blitt lagt ut, møbelhistoriske artikler og oversikt over det materiellet som er registrert og de intervjuene som er gjennomført.

Besøk
Senteret hadde åpent alle hverdager gjennom hele året, bortsett fra i perioden 1.10 til 18.10. De dagene ble senteret dels betjent av Sykkylven Næringsutvikling og Sunnmøre Museum. Av besøksstatistikken går det fram at det var 370 enkeltbesøk på senteret, de fleste skriver seg fra sommermånedene. Senteret blir en del besøkt av grunnskolene i kommunen. I tillegg til registrerte besøk var det en jevn sirkulasjon av personer innom som ønsket å få informasjon om ulike saker knyttet til møbelindustrien. Slike henvendelser kom også daglig via telefon, mail og fax. Hjemmesidene våre på internett er godt besøkt, også av utenlandske gjester.

5. Samlingene
Norsk Møbelfaglig Senter har to lagerlokaler. Ett i tidligere Drabløs Lenestolfabrikk i Velledalen og ett i Tynes-fabrikken. I Velledalen, som er et kaldlager, er det i hovedsak lagret maskiner og produksjonsutstyr. I Tynes-fabrikken ble det mot slutten av 2004 satt inn en varmeovn for å stabilisere klimaet. I tillegg er det en vifte som sørger for luftutskifting i lagerrommet på 160 kvm. I 2004 utarbeidet tidligere daglig leder en oversikt over NMFS sine samlinger og eiendeler. Oversikten inneholder en beskrivelse av 300 museumsrelaterte møbler og gjenstander som er samlet gjennom de ti år senteret har vært i virksomhet. De møblene som pr. 15.9 befant seg i lageret på Tynesfabrikken ble plassert i reoler merket med navn og opprinnelse slik at også lageret kunne virke opplysende for dem som ønsket å skaffe seg oversikt over norsk møbelhistorie. I forbindelse med utflyttingen av deler av Strømmefabrikken, ble det flyttet en rekke møbler til lageret slik at det nå er svært fullt og mindre tilgjengelig for besøkende. Det er ikke registrert tilvekst av nye gjenstander i 2004. En del av de innlånte møbler, som har vært brukt i ulike utstillinger, ble mot slutten av året returnert til eierne. Det gjelder blant annet objekt som var utlånt av StokkeGruppen og sapDesignAS. Senteret har så langt bare benyttet løpende nummerregistrering i word-dokument av gjenstandsmassen. En vil så snart forholdene ligger til rette for det, starte med registreringa i Win Regimus eller tilsvarende registreringsprogram.

Dokumentasjon
Vi har fortsatt løpende oppdatering av vårt klipparkiv. Vi baserer oss på egne klipp i aviser vi kommer over – hovedsakelig aviser fra sunnmørsregionen. Med tanke på nasjonal dekning har vi et abonnement på Aftenpostens lørdagsutgave. Vi har også abonnement på designtidsskriftene; Elle interiør, Bonytt og Design Interiør. Vi henter ellers sporadisk ut info som de enkelte bedrifter har lagt ut på internett. Ved hjelp av to ferievikarer kom vi også dette året noe videre i utskriving av senterets store samling med lydbåndintervju. Fremdeles er det en restanse, som vi ønsker å komme mest mulig ajour med før vi gjør nye fremstøt på dette feltet i dokumentasjonsarbeidet. Ved utgangen av 2004 var status for senterets dokumentasjonstilfang slik:

Muntlige informanter:
Ferdig utskrevne intervju : 306
Intervju på kassett, ikke utskrevne : 27
Totalt antall intervju : 339

Gjenstander klimalager:
Møbler og møbelkomponenter 247
Småmodeller – prototyper 48
(I tillegg mindre deler som nåler, nøster, stoppmateriale etc)

Gjenstander kaldlager:
Produksjonsutstyr, maskiner 30

Fagbibliotek:
Bøker 245 (Tilvekst 5) Permer med avisutklipp 30 (Tilvekst 3) I tillegg 81 arkivbokser med registrert møbelfaglig dokumentasjon, 45 arkivbokser med uregistrert material fra Gjerdsvika Trevarefabrikk, 1 perm med registrerte negativfilmer og 131 arkivbokser med brosjyremateriell fra andre norske bedrifter, messer og fagblader med flere årganger.

6. Fortsatt drift
Styret finner at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede. Regnskapet er avsluttet på denne forutsetning.

7. Arbeidsmiljø/ytre miljø
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det har ikke vært iverksatt spesielle tiltak. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

8. Likestilling
Selskapet har som målsetting å likestille kjønna ved tilsettinger. Arbeidsforholdene er lagt til rette for begge kjønn.

9. Andre forhold
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat. Sykkylven 16. juni 2005 Egil Sundet, styreleder Ole-Kristian Paulsen Nina Helland Johansen Morten Hiorth Otto-Magne Strømmegjerde Rolf Bergmann