Infoskriv

Helsing frå Grethe. Sykkylven 6. mars 2008.

Kjære møbelven og støttespelar. Nesten eit år er gått sidan Venneforeninga arrangerte første kulturkvelden 11. mars 2007. Sidan vart det kulturkveldar både i april og november 2007 og oppslutnaden var gledeleg stor. Gjennom utstillingar av møbler og innbu fokuserte vi på 1950- og 60-åra. Flinke forteljarar og musikarar gjorde sitt til å skape gladstemning.

Arbeidet med å få digitalisert Lysholarkivet kom i gang. Fagpersonen her er Ragnar Albertsen ved FylkesFOTOarkivet. Kontaktperson mellom Albertsen og Norsk Møbelfaglig Senter og Venneforeninga har vore fungerande leiar for Møbelfaglig Senter, Line Iversen, som har gjort ein god jobb. Arkivet til P.P. Lyshol inneheld fleire tusen bilete knytt til møbelindustrien i Sykkylven gjennom meir enn eit halvt hundreår. Eldste delen av arkivet gjekk tapt i ein brann, så den delen som no blir digitalisert og registrert går tilbake til ca. 1946. At den åleine inneheld fleire tusen foto illustrerer for ein eineståande kulturskatt fotograf P.P. Lyshol etterlet seg til heimbygda.

Registreringsarbeidet er vi no i ferd med å starte opp. Sentrale medaktørar blir møbelveteranane, som gjennom eit langt arbeidsliv har fylgt utviklinga innan møbelindustrien, kvar frå si bedrift, og som difor sikkert kan gi verdifull informasjon om dei mange, ulike møbeltypene som er å finna i Lysholarkivet. Vi ser med forventning og spenning fram til denne prosessen. Også her er Line Iversen ein viktig medspelar. Etter planen skal vi ha ein presantasjon av registreringsarbeidet i oktober 2008 der publikum er velkomen til å bidra med sin kunnskap.

Venneforeninga er som kjent ei støtteforening for Norsk Møbelfaglig Senter og pr. dato er vår viktigste oppgåve å sikra Lysholarkivet for etterslekta.

I august / september er det hundreårsmarkering for møbeleventyret på Sunnmøre, i Sykkylven så vel som i andre Sunnmørsbygder.

I året som gjekk har vi kunna gle oss over god oppslutning om kulturarrangementa våre og utvida medlemstal. Vi håpar på framgang også i 2008, og vi oppfordrar deg som medlem av Venneforeninga til ikkje berre å betala medlemskontingent, du er også velkomen til dei ulike arrangementa våre. Dei blir alltid annonsert i Sykkylvsbladet og vil gi deg innsikt og auka historisk forståing for di eiga nære fortid og dermed for møbeleventyret i Sykkylven og på Sunnmøre. Kanskje har du sjøl noko å bidra med? Veit du om nokon som vil bli møbelven, ta kontakt med oss på tlf. 70 25 30 03 (Norsk Møbelfaglig Senter)

Med beste helsing
Grethe

Nytt fra venneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter. 1. årgang. Adresse: NMFS, PB. 288, 6239 Sykkylven

Gode venner av møbelindustrien
I 2005 ble det tatt initiativ til å opprette en venneforening for Norsk Møbelfaglig Senter (NMFS) i Sykkylven. NMFS er møbelbransjens dokumentasjonssenter og museum og er lokalisert til Sykkylven. Venneforeningen ønsker å skape en del aktiviteter i tilknytning til senteret, aktiviteter som kan sette fokus på noe av det som har særpreget den norske møbelindustrien. Foreningen vil være en ressurs som kan supplere den faste bemanningen ved senteret i forbindelse med arrangement eller andre opplegg som blir satt i gang.

Allerede i 2005 var det aktiviteter som viser noe av det venneforeningen ønsker å engasjere seg i i tida framover: I juni var det fortellerkveld i møbelsenteret sine lokaler. Fire møbelveteraner ble utfordret til å fortelle om hvordan det var å arbeide i møbelindustrien i pionerårene. ”Kua hass Johnny” var den underfundige tittelen på fortellerkvelden. Tittelen viste til opplevelsene til en av bidragsyterne, Johnny Myrseth. Da han startet med møbelproduksjon i midten av 1940-åra var landbruksprodukt svært etterspurte byttemidler blant leverandører av møbelutstyr. Johnny reiste til Oslo med ei partert ku og kom tilbake til Sykkylven med nok utstyr til å holde møbelproduksjonen gående i flere uker…

I begynnelsen av september inviterte foreningen til åpen dag i den nye utstillinga ved senteret, Møbeleventyret på Sunnmøre. Her stilte møbelveteraner opp for å gi en ekstra dimensjon til gjenstander og tekster i utstillinga. Det er ikke tvil om at verdien av en museumsutstilling stiger betraktelig når den kan suppleres med fortellinger fra de menneskene som skapte historien.

Seinere samme måned arrangerte foreningen en møbelvandring i et høyst levende møbelmiljø. Det var Hjellegjerde Møbler i Sykkylven som åpnet dørene for alle de som ønsket å få en innføring i hvordan møbelproduksjonen er lagt opp i dag. Mange av dem som var med på vandringa hadde tidligere arbeidet ved bedriften, og det var nok merkelig å se igjen arbeidsplassen etter en del år. Der det tidligere stod maskinoperatører på rekke og rad er det i dag romsligere plass, mye takket være roboter og datafreser som har tatt over en stor del av rutinearbeidet. For å sette den moderne møbelproduksjonen inn i den rette rammen, ble vandringen innledet av en historisk orientering ved en av grunnleggerne av Hjellegjerde; Mindor Hjellegjerde. Norsk Møbelfaglig Senter var forøvrig med å ta initiativet til at Mindor Hjellegjerde skulle få kongens fortjenestemedalje, en utmerking han ble overrakt under en stilfull seremoni på Hjellegjerde i desember 2005. Mindor er forøvrig venneforeninga sin representant i Norsk Møbelfaglig Senter sitt styre. Vandringa på Hjellegjerde ble i april i år fulgt opp med en svært godt besøkt fabrikkvandring i det nye fabrikkanlegget til J.E.Ekornes på Ikornnes.

Kurs og kåseri
En del av de ivrige medlemmene i venneforeninga har dannet et foreløpig arbeidsutvalg. Denne gruppen har blant annet kommet med ideer til aktiviteter som det kan være aktuelt for venneforeningen å ta fatt i. Blant de forslagene som er kommet fram kan vi nevne:

  • Kurs i restaurering av gamle stoppmøbler, inkl. surring av fjører, stoppeteknikk og trekking/sying.
  • Kurs i fletting av kurvmøbler og andre flettaprodukt.
  • Åpne dager ved NMFS der veteraner demonstrerer tidligere produksjonsmåter og forteller om noe av det de har vært med på i møbelbransjen.
  • Vandringer i møbelmiljø, både i nedlagte produksjonsmiljø og i bedrifter som er i gang i dag.
  • Kåseri om møbelhistoriske emner.
  • Besøk på skoler for å fortelle om møbelindustrien slik den har vært.
  • Utgivelse av informasjonsskriv som kan fortelle om aktiviteter i foreningen og gi smakebiter fra den allsidige norske møbelhistoria. NMFS sine egne nettsider kan også være en kanal i en slik sammenheng. Du finner nettsidene på adressa www.mobelfagligsenter.no.

Hele landet
Selv om en del av aktivitetene i venneforeninga naturlig vil ta utgangspunkt i NMFS sine lokaler i Sykkylven legger vi vekt på at den skal være åpen for mennesker fra hele landet. Alle som har et hjerte for norsk møbelindustri i fortid og samtid er velkommen som medlemmer. Vi sender med dette skrivet ut en giro som alle kan benytte som ønsker å være med i Venneforeningen for Norsk Møbelfaglig Senter. Medlemskontingenten vil bli benyttet til å fremme aktiviteter ved senteret som kan sette søkelys på norsk møbelproduksjon i fortid, samtid og framtid. Medlemskontingenten har tre ulike satser, pensjonist, ordinært medlem eller bedrift. Du fyller selv ut det beløpet som passer for deg.I løpet av høsten vil det bli kallet inn til et formelt stiftelsesmøte/årsmøte i venneforeningen. Inntil det vil arbeidsgruppen virke videre for å støtte og styrke NMFS sin utadrettede aktivitet. Ønsker du å komme med innspill til arbeidet i venneforeningen ber vi deg om å ta kontakt med Norsk Møbelfaglig Senter på telefon 70253003 eller på e-post; nmfs@mobelfagligsenter.no.

Ny giv for NMFS
2005 var et merkeår for NMFS. Det var første virkeåret vårt som en integrert del av Sunnmøre Museum. Vi er nå ett av 11 museum som er under den regionale museumsparaplyen. Med dette kan vi trekke veksler på fagpersoner innen ulike områder, for eksempel, utstillingsteknikk. Dette kom vel med da vi løpet av året fikk på plass den nye utstillinga vår, som viser hovedlinjene i den sunnmørske møbelframveksten de siste hundre år. Utstillinga har en del besøk av turister. Ellers har lokale skoleklasser vært blant de flittigste brukerne av utstillinga.

Eldar Høidal, daglig leder NMFS

Nytt fra venneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter
2. årgang. Nr. 1 2007
Adresse: NMFS, PB. 288, 6239 Sykkylven

Nytt styre på plass!
I november 2006 heldt Venneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter sitt første ordinære årsmøte. Her fekk ein på plass eigne vedtekter for foreininga og eit nytt styre. Leiar i styret vart Grethe Østerhus Røyr frå Sykkylven. Med seg på laget fekk ho Astrid Eik Roald, Petter Kirkebø, Alf-Jørgen Tyssing og Mindor Hjellegjerde. Til varamedlemer vart valde Asbjørn Fredriksen jr. og Rolf Hjellegjerde. Med dette har venneforeininga gått over i ein ny fase. Foreininga har vore i aktivitet vel eit år allereie gjennom eit arbeidsutval som har stått for ulike arrangement, til dømes møbelvandringar i nokre av dei største møbelfabrikkane i Sykkylven. No, når ein meir formell organisasjon er på plass, er det lettare å leggje langsiktige planar for drifta av foreininga og skape ein fast form på organisasjonen.

På årsmøtet vart det lufta ulike tiltak som det kan vere naturleg å engasjere seg i. Det var semje om at ein bør halde fram arbeidet med å skape interesse for og kunnskap om den norske møbelindustrien. Opplysningstiltak i form av bedriftsvandringar og kulturhistoriske formidlingsopplegg bør framleis vere eit satsingsområde. Slike bør også kunne gå føre seg i andre kommunar enn Sykkylven, sjølv om det er her venneforeininga naturleg nok vil rekruttere dei fleste medlemene sine.Årsmøtet drøfta også kva ein kan gjere med dei verdfulle samlingane av møbelfoto som finst rundt omkring hos fleire fotoforretningar. I Sykkylven veit vi at Fotograf P.P. Lyshol har teke vare på bilete av møblar og reklamebrosjyrar frå dei fleste møbelverksemdene som har vore i drift i kommunen i perioden 1939 – 1985 ca. Denne, og andre samlingar, bør sikrast for ettertida og gjerast tilgjengelege for ålmenta gjennom digitalisering. Det vart også nemnt som ein idé at venneforeininga kunne skipe til samlingar i dialog med industrien der ein fokuserer på aktuell og framtidsretta materialbruk, teknologi osb. Også dette kan bidra til å skape forståing for dei utfordringane som den moderne industrien står overfor og det behovet industrien har for kompetent arbeidskraft.

Anno 1950
Det første arrangementet det nye styret i venneforeininga tok initiativet til var ei retro-utstilling i lokala til Galleri Elevtun, der også Sykkylven Naturhistoriske Museum held til. Ein sette søkelyset på perioden 1940 – 1960 då Sykkylven utvikla seg frå å vere i utfordrarposisjon til å bli sjølve kraftsenteret for den norske møbelindustrien. Gjennom ord, bilete og utstilte gjenstandar viste venneforeininga kvifor den sunnmørske møbelindustrien lukkast så godt som han gjorde. Industrien trefte midt i marknaden med solide, brukartilpassa og rimelege møblar som alle kunne ha råd til. Dei tidlegare handverksmøblane var for dei få. Arrangørstaben var storleg fornøgd med publikumsoppslutninga. Trass i konkurranse frå andre arrangement var det fullt hus og tilbakemeldingane etter at arrangementet var vel i hamn var eintydig positive.Blant dei verbale innslaga i programmet kan vi nemne ein velformulert prolog som styremedlem Astrid Eik Roald hadde laga til høvet. Mindor Hjellegjerde trakk linjene tilbake til tida før industribygga prega kulturlandskapet, og skildra den innsatsviljen og skaparkrafta som låg bak dei første industritiltaka. Haldis Bakke fortalde om kokelaga som sikra at også dei unge gutane som kom tilflyttande frå nabokommunar og nabofylke fekk sunn og næringsrik kost. Petter Kirkebø stappa munnen full med teks, og henta dei fram att med imponerande presisjon ved hjelp av magnethammaren. Og Eldar Høidal viste lysbilete og presenterte nokre av dei personane som brøytte veg for den nye møbelindustrien i ein utkant av Noreg og Europa. Men som Mindor Hjellegjerde formulerte det. I dag er ikkje lenger Sunnmøre ein utkant i det norske industrimiljøet. Vi er midt i sentrum. Og det er noko av eit eventyr!

Helsing frå Grethe i Venneforeininga:
Etter vedtektene skal venneforeininga vere eit støttelag for NMFS og ”arbeide i nær forståing med dagleg leiar og med styret i NMFS.” Eldar Høidal ved NMFS er både kasserar og sekretær i venneforeininga. Det er ei god ordning.Venneforeininga vil på ulike måtar vere med å løfte fram historia til møbelindustrien i Sykkylven og på Sunnmøre elles, fordi både arbeidarar, leiarar og gründerar kan vere stolte av denne. Ho er på mange måtar eineståande.Kulturkvelden 11. mars hadde fokus på ein bestemt tidsepoke, 1940-50-åra. Dei som kom fekk møte si lokalhistoriske fortid, dei fekk treffe kjende, snakke saman og høyre musikk framførd av habile, lokale utøvarar. Dette gav meirsmak. Det gav oss lyst til å arrangere fleire kulturkveldar på Elvetun. Kanskje skulle vi også hatt eit arrangement der vi fokuserte meir på sjølve det handverksmessige ved møbelproduksjonen i tiåra fram til 1960 ca, då skumplasten kom for fullt. Innhaldet i ulike arrangement kan du som medlem av venneforeininga vere med å bestemme. Vi er opne for gode forslag, og ynskjer nye medlemer velkomne. Ei sterk venneforeining betyr auka aktivitet rundt dei verdiane som er nedfelte i lokalsamfunna der møbelijdustrien har vakse fram. Å få desse fram i dagen, for å minnast, men også for å bli inspirert og imponert over det dei kunne få til, er ei viktig oppgåve for venneforeininga. Fint om du vil bli medlem og støttespelar.Med beste helsingGrethe Østerhus Røyr

Medlemskontingent
Vedlagt denne sendinga ligg giro for betaling av medlemskontingent til Venneforeininga. Vi håper at tidlegare og nye medlemer nyttar innbetalingsblanketten og slik er med å støttar det arbeidet som venneforeininga driv. Du kan gjerne ta kontakt med venneforeininga via eposten til NMFS om du ønskjer å lufte synspunkt og idear: nmfs@mobelfagligsenter.no.