Møtereferat 05.12.07

Referat fra styremøte i veneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter på NMFS 5. desember2007

Til stede: Grethe Østerhus Røyr, Mindor Hjellegjerde, Petter Kirkebø, Astrid Eik Roald, Asbjørn Fredriksen jr, Eldar Høidal, Magnhild Vatne og Line Iversen.

Sak 1. Planlegging av Lysholarkivet
Line redgjorde for status for arkivet. Ca. 600 bilder av arkivet er digitalisert ved FylkesFOTOarkivet, og man tar sikte på at venneforeningens arbeid tar til etter jul.
Når det gjelder å legge ut arkivet på nett kom det forslag om å legge ut en slags sekkepost merket ukjent på nettet, slik at folk kan komme med opplysninger vi ikke vet.

Det ble bestemt at man skal sette sammen en arbeidsgruppe når vi skal i gang med registreringen, med representanter fra de ulike bedriftene, veteraner ect. da det er ønskelig med en prosjektgruppe som ikke bare består av styremedlemmer.
En liste ble satt sammen, samt hvem i styret som skulle kontakte hvilken representant.

Elvetun ble foreslått som et sted vi kan bruke til registrering.
Før vi kan komme igang med arbeidet må vi ha et informasjonsmøte med Ragnar, som kan gi en opplæring av venneforeninga. Videre må arbeidsgruppa settes inn i metodikken.
Styret har følgende spøsmål som Line skal ta opp med Ragnar:
– går det an å sortere i forkant av digitaliseringen? Slik at man får et uvalg bilder og unngår å digitalisere flere av samme møbel
– kan Ragnar digitalisere her?
– går det an å bruke et par intensive dager i strekk?
– hvor mange trenges til hjelp med pakking?
– når kan vi få det ut på nettet?

Det ble enighet om at først må vi ha et infomøte med Ragnar for å planlegge gangen videre.

Sak 2. Evaluering av kulturkvelden 18. november
Kulturhuset skal ha 50% av overskuddet fra arrangementet som husleie. Utgiftene var annonse, loddbøker, musikere m.m. Inntektene kom fra inngangspenger og loddsalg.
Det ble diskutert hvor man kan ha fremtidige arrangement for å nå et større publikum, og hvordan innholdet denne kvelden hadde vært. Opplegget ble endret fordi Jens Petter Ekornes måtte hjem innen en time, slik at bakteppet med presentasjon av 60-åra samt utstillingen falt vekk. Jens Petter var veldig populær, og det ble fokusert på ham fordi han ikke kan stille opp så mange ganger. Men det nye opplegget må likevel være et nytt tiår og legge 60-åra bak oss.

Det var enighet om at vi bør bruke kulturhuset, der salen vi bukte kan romme 120 stk. Elvetun blir i bakevja og for lite.

Om arrangementet 18. november var tilbakemeldingene at folk syntes det var for lenge til kaffe og at hele greia tok for lang tid. Loddsalget tok for lang tid, det var for mange gevinster og for langdryge snakkesekvenser. Konklusjonen er at vi må bruke max 2 timer på hele opplegget, ikke ha kaffen i siste halvdel og være kjapt ute med lodd og gevinster.

Sak 3. Fremtidige arrangement. Hvor, hvordan, når
I 2008 fyller møbeleventyret på Sunnmøre 100 år og feiring skal avvikles på høsten, så kulturkvelder må ikke kollidere med det. Mindor fikk støtte for sitt forslag om at vi venter med 70-åra til 2009-høsten slik at det på ingen måte kræsjer med møbeljubileet. Eldar ser gjerne at venneforeninga kobles inn i arbeidet med jubileet.
Ved fremtidige arrangement ble det bestemt at det er bedre å bruke musikkskolen fremfor å betale dyrt for voksne folk. På den måten kommer også elevenes foreldre, og vi når et nytt publikum. 3.000,- kr er dyrt når totalbudsjettet er så lavt. Det ble også bestemt at man skal sløyfe allsang da våre kulturkvelder ikke er det rette stedet. Det er bedre å bruke den aktuelle musikken på cd i bakgrunnen over kaffen.

Forslag til aktiviteter:
Lysholkveld: åpent hus der folk kan se hva vi driver med, hjelpe til med registreringen ect. Vi kan se på det når vi har fått struktur på hvordan vi skal jobbe med arkivet.

Fortellerkveld
Petrine og Jens Ekornes hus. Samarbeide med brødrene Ekornes når de har satt i stand huset til Petrine og Jens. Bruke huset og linke det til venneforeningen.

Det ble bestemt at søndag 13. april skal det være presentasjon av Lysholarkivet. Vi ønsker å bruke Fønix, Elvesalen i kulturhuset eller Elvetun. Line skal spørre Ragnar om bildene tåler å håndteres. ”Lysholarkivet – Dugnadskveld” hvor vi informerer om arbeidet, ha det hele uformelt og sosialt som de viktigste stikkordene. Man skal oppfordre alle til å fortelle det de vet om bildene.

Til sist fikk vi skissert denne planen:

Torsdag 24. januar 2008: Årsmøte i venneforeninga, kl. 19.00
Søndag 13. april 2008: Dugnadskveld, Lysholarkivet
Høsten 2008: 100 års jubileum for møbelindustrien på Sunnmøre
Våren 2009: 70-åra.

L.I.
ref.