Møtereferat 14.01.08

Referat fra styremøte i venneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter på NMFS 14. januar 2008
Til stede: Grethe Østerhus Røyr, Mindor Hjellegjerde, Petter Kirkebø, Astrid Eik Roald, Eldar Høidal, og Line Iversen.

Sak 1. Valg
Mindor orienterte om møtet valgnemda hadde 07.01.08. Ingen hadde innsigelser til arbeidet nemda hadde gjort.
Det nye styret blir slik:
Leder: Grethe Østerhus Røyr
Styremedlemmer: Petter Kirkebø
Karl Johan Emdal
Mindor Hjellegjerde
Astrid Eik Roald
Varamedlemmer: Rolf Hjellegjerde
Hanna Petersson

Sak 2. Årsmøte
Det skal være årsmøte torsdag 24. januar kl 19.00 på Elvetun. Vi tar et styremøte i forkant, kl. 18.00. Line skal sette opp et enkelt regnskap for venneforeninga som legges frem på årsmøtet. Line skal også sette opp et budsjett og regnskap for Lysholarkivet.
Line informerte om at Stiftelsen Sunnmøre Museum krever at vi oppretter en egen prosjektkonto for Lysholarkivet. Line ordner med en slik konto. Når det gjelder årsmeldingen for 2007 så må Lysholarkivet føres opp både hos venneforeninga og hos Norsk Møbelfaglig Senter.
Årsmøtekunngjøringen må ut til alle medlemmer av venneforeninga. Annonse i Sykkylvsbladet for de lokale, og eget brev til medlemmer utenfor Sykkylven. Grethe setter inn annonse og ordner med brev.

Sak 3. Lysholarkivet
Det ble gjort en gjennomgang av de representantene som ble foreslått på forrige styremøte, til arbeidsgruppa for Lysholarkivet. Pr. 18.01.08. har vi disse som har sagt ja til å være med i gruppa:
Brunstad: Magne Kleppe
Johan Strøm
Emdal: Karl Johan Emdal
Hans Strømmegjerde
Hjellegjerde: Mindor Hjellegjerde
LK Hjelle: Petter Kirkebø
Vestlandske: Asbjørn Fredriksen jr.
Formfin: Steinar Myrsteh
Ekornes: Jon J. Hole
Velledalen Lenestolfabrikk: Jan Petter Hjortdal

Når det gjelder Ålesundsturene Line tar på vegne av Lysholarkivet, så skal disse belastes Lysholkontoen.
Line skal på møte med Ragnar i morgen, hvor hun bla. tar med en ny kasse fra Lyshol, og tar opp de spørsmålene vi stilte på styremøtet i desember.
Mindor hadde gjort seg noen tanker når det gjelder registreringen av arkivet. Han kunne tenke seg et skjema som inneholdt følgende kategorier:
1. Modellnavn, nr.
2. Gruppe (småstol, hvilestol, stittegruppe osv.)
3. Designer/formgiver, år for design
4. Produsenter, år for når det ble satt i produksjon
5. Marked
6. Alminnelig omtale av produktet

Eldar syntes dette var en god og dekkende inndeling.
Mindor lurte på om han som kontaktperson for Hjellegjerde kunne få med seg en bildebunke og registrere hjemme. Han mente det ville være en bedre kvalitetssikring enn å sitte i plenum. Line vil ikke gi ut de fysiske bildene til registrering i arbeidsgruppa, men få ordnet med cd eller papirkopier. Venneforeninga ønsker å få papirkopier av arkivet til registreringen fremfor å få bildene på en cd.

Lysholkvelden ble enstemmig utsatt til september fordi vi trenger tiden til å komme igang med arbeidsgruppa og registreringen først.
Mindor lurte på om Skjold sorterer når han pakker de kassene som skal til byen, eller om det går an å gjøre en utvelgelse av prioriterte bilder.
Line skal ta opp dette med Ragnar i morgen. Line skal også purre på Sunnmøe Museum for å få vite om når PRIMUS, som er registreringsprogrammet, er oppe og går.
Alle i styret ønsker å komme igang med registreringen raskt.

Sak 4. Medlemskontingent 2008
På oppmodning har Mindor laget et følgebrev som skal sendes ut med giro for medlemskontingenten til medlemmene. Mindor gikk gjennom brevet han har forfattet. Han har endret på medlemskontingenten for bedrifter, og med et par mindre justeringer gikk styret god for endringen og syndtes Mindor hadde skrevet et godt følgebrev.
Line sender ut brev med kontingent etter årsmøtet. Porto og giroblanketter belastes venneforeningskontoen.
Eldar innvendte at man også burde sende ut et skriv: ”Nytt for venneforeninga” som et vedlegg, slik at medlemmene også ser hva vi har gjort. Grethe skriver nyhetsbrev.

Sak 5. Møbeleventyret 100 år
Eldar orienterte om møtet som var i jubileumskomiteen for ”Møbeleventyret 100 år”. I august/september skal det lokale arrangementet holdes, og det skal starte på Langlo-tunet og avsluttes i storstua på Ekornes. Resten av arrangementet skal avvikles i 2009.
Venneforeninga ønsker å støtte opp under jubileet og bidra så langt de kan.

Nytt styremøte + møte i arbeidsgruppa bestemmes på styremøte 24. januar.

L.I., ref